Informacja Dziekana Wydziału MEIL z dnia 13 marca 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/20202 z dnia 11 marca 2020 r., zwanego dalej Zarządzeniem Rektora, informuję o zalecanym trybie pracy jednostek organizacyjnych Wydziału w okresie jego obowiązywania.

  1. Działy Administracji Ogólnowydziałowej pełnią dyżury w godz. 9:00-15:00.
  2. Grafiki dyżurów przygotowują kierownicy Działów i przekazują je do wiadomości Dziekana w każdy poniedziałek do godz. 12:30.
  3. Dyżury mogą mieć charakter rotacyjny. Pracownikom niebiorącym udziału w dyżurach kierownicy zlecają pracę zdalną, określając jej zakres, czas trwania i sposób rozliczenia.
  4. W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami dyżurującymi, na rzecz kontaktów telefonicznych lub za pomocą mediów elektronicznych.
  5. Za zasady pracy działów administracyjnych Instytutów odpowiadają ich dyrektorzy. Zaleca się wprowadzenie trybu pracy analogicznego do obowiązującego w działach administracji ogólnowydziałowej.
  6. W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora ogranicza się dostęp do budynków Wydziału.
    Wolny wstęp na teren Wydziału mają wyłącznie osoby zatrudnione na Wydziale, doktoranci oraz osoby biorące udział w realizacji prowadzonych na Wydziale programów badawczych, pod warunkiem zgłoszenia ich listy przez dyrektorów instytutów do dziekana, do dnia 20 marca br. Szczegółowe zasady przebywania w budynkach Wydziału określą dyrektorzy Instytutów.
  7. Od dnia 23 marca br. zostanie wznowione nauczanie studentów w trybie kształcenia na odległość we wszystkich formach zajęć, w których jest to możliwe. Szczegółowy program nauczania określi Prodziekan ds. Ogólnych.

Informacje o prowadzonych zajęciach będą rozsyłane mailowo do studentów przez prowadzących zajęcia w systemie USOS. 

W pozostałych przypadkach, nieuwzględnionych w Informacji Dziekana, obowiązuje Zarządzenie JM Rektora.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

application/pdf Wersja PDF (83,02 kB, 16/03/2020 12:24)