NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

Studenci po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Energetyka, Automatyka i Robotyka, Mechanika oraz Lotnictwo i Kosmonautyka przez najbliższe 3 lata będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych zakończonych egzaminem państwowym.

Dla studentów specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja przewidziany jest dodatkowo kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Najbliższe zajęcia rozpoczną się już w kwietniu 2019r. i będą odbywać się w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o śledzenie aktualności na stronie wydziałowej.

Rekrutacja na szkolenia planowana jest po rozpoczęciu semestru letniego.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji studentów.

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170