Pomoc finansowa dla stypendystów programów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje pomoc finansową stypendystom programów agencji, którzy z powodu pandemii covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

 O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:
    * uczestnicy kursów przygotowawczych,
    * studenci,
    * doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020
 spełniający łącznie następujące warunki:
 a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:
    * dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
    * im. Stefana Banacha,
    * im. Ignacego Łukasiewicza,
    * Polonista,
    * wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa,
    * indywidualnych stypendiów.
 b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,
 c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł.
Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 KWIETNIA 2020 wraz z uzasadnieniem. Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w sekcji „Studenci". Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe. Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta. Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy, muszą dołączyć skan paszportu.
Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.
Więcej informacji na stronach:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa
https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/support-for-foreign-students-nawa-scholarship-holders