Składki

Działając na podstawie § 20 ust.1 lit. c) Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej uchwala, co następuje:

 1. Ustala się wpisowe w wysokości: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 2. Ustala się roczną wysokość składki członkowskiej:
  • obowiązującej członka zwyczajnego w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych),
  • obowiązującej członka wspierającego – indywidualnego - 100 zł (słownie: sto złotych),
  • obowiązującej członka wspierającego– instytucjonalnego – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek. 
 4. Składkę za pierwszy rok kalendarzowy wnosi się z góry w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji, a za kolejne lata kalendarzowe - wnosi się z góry do 31 marca danego roku.
 5. Składka członkowska opłacana jest przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.
 6. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej ustaje w roku:
  1. w którym nastąpiło skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia,
  2. w którym nastąpiło wykluczenie członka z listy członków Stowarzyszenia,
  3. w którym nastąpiła dobrowolna rezygnacja członka z przynależności do Stowarzyszenia,
  4. w którym zmarł członek Stowarzyszenia - w odniesieniu do osób fizycznych,
  5. w którym ustal byt prawny - w przypadku członków wspierających – instytucjonalnych.
 7. Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.

Nr konta bankowego: BNP Paribas PL 95 1600 1462 1748 5688 6000 0001
Siedziba: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24
KRS 0000987233
NIP 701-110-18-72