WSZJK

System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (przyjęty skrót: WSZJK MEiL)

Jest integralną częścią uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. WSZJK MEiL  jest realizacją prowadzonej przez Wydział polityki projakościowej  w zakresie kształcenia, zdefiniowanej w  "Strategii Rozwoju Wydziału na lata 2012-2020" . WSZJK stanowi zbiór postępowań Wydziału  w zakresie działań na rzecz jakości kształcenia. WSZJK obejmuje  cały proces kształcenia na Wydziale i odnosi się do wszystkich aspektów, mających wpływ na jego przebieg i wysoką jakość, a także na sprawne zarządzanie Wydziałem.

Zakres przedmiotowy WSZJK obejmuje następujące aspekty działalności Wydziału:

  1. prowadzenie na Wydziale procesów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych;
  2. wspomaganie procesu kształcenia poprzez zdefiniowanie odpowiedzialności i przypisanie konkretnych zadań do podmiotów uczestniczących w procesach kształcenia jak również wspomagających kształcenie;
  3. procesy działalności wspomagającej proces kształcenia, mające istotny wpływ na poziom jakości kształcenia, w szczególności:procesy wspierania studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych;
  4. działalność naukową Wydziału;
  5. funkcjonowanie systemu informacyjnego w zakresie działalności związanej z kształceniem;
  6. zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągania zadeklarowanych efektów kształcenia, poprzez stosowanie projakościowej polityki kadrowej Wydziału, a także monitorowanie zasobów infrastruktury badawczej i dydaktycznej wspierającej działalność w zakresie kształcenia;
  7. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału oraz krajowym i międzynarodowym środowiskiem akademickim;
  8. monitorowanie prawidłowości realizacji procesów objętych WSZJK MEiL na wyznaczonym poziomie oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu ich poprawę.

WSZJK MEiL obejmuje swym zakresem: nauczycieli akademickich; pracowników naukowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników bibliotek Wydziału, pracowników administracji obsługującej proces kształcenia.