Seminarium dyplomowe

Prowadzący spotkania seminaryjne

Terminy i miejsce spotkań seminaryjnych

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali NL151 w terminach:

 • poniedziałek, 13 maja 2024, godz. 1415-1600
Warunkiem udziału w seminarium jest zgłoszenie promotorowi przez studenta chęci udziału (wraz z gotową prezentacją) w terminie wyznaczonym przez promotora.

Program

Zasady uczestnictwa i oceniania seminarium dyplomowego

 1. Seminarium będzie odbywać się w sali NL 151 w terminach wymienionych w załączonym pliku. Studenci wygłaszający swoje seminaria w danym dniu powinni pojawić się w wymienionej sali 15 min. przed rozpoczęciem seminarium celem wgrania swojej prezentacji na komputer Prowadzącego seminarium lub sprawdzenia poprawności prezentowania seminarium, o ile zamierzają korzystać z własnego komputera,
 2. Oceny za seminarium są wystawiane przez Promotorów i przekazywane do Prowadzącego seminaria - mgr. inż. Janusza Gajdy,
 3. Przy ocenie za seminarium brane są pod uwagę trzy elementy:
  • merytoryczne przygotowanie prezentacji przez studenta/-tkę,
  • sposób przedstawienia prezentacji podczas seminarium,
  • aktywny udział w seminariach, tzn. oprócz obecności na seminariach również udział w dyskusjach,
 4. We wszystkich seminariach (trzy terminy!) powinni wziąć udział wszyscy studenci zaliczający przedmiot (obowiązkowo!) oraz wszyscy pracownicy ZAiOL, ci ostatni - w miarę niekolidowania tych spotkań z innymi obowiązkami,
 5. Przewidywany (i nieprzekraczalny!) czas wystąpienia dla każdego ze studentów – 10 min. Po wystąpieniu prelegenta przewidziana jest dyskusja odnośnie przedstawionej prezentacji (pytania, uwagi itp.) - ok. 5 min.