Egzaminy dyplomowe

Obowiązkowa rejestracja prac dyplomowych

Od semestru letniego roku akademickiego 2022/23 studenci kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, także anglojęzycznych specjalności Aerospace Engineering, są zobowiązani do rejestracji tematu pracy dyplomowej i jej promotora przez elektroniczny formularz w SharePoint:

https://forms.office.com/e/sh0BsT7eS6

Formularz ten jest elektronicznym odpowiednikiem dotychczas obowiązującej (nadal także studentów innych kierunków) wersji „papierowej”, której wypełnienie miało także na celu weryfikację zgodności tematyki pracy dyplomowej ze specjalnością. 

application/msword formularz wersja papierowa (35,00 kB, 15/02/2023 21:47)

Rejestracja tematu pracy dyplomowej w ww. formularzach jest niezależna od obowiązku rejestracji pracy dyplomowej i seminarium dyplomowego w systemie USOS (tutaj student deklaruje tylko zamiar przygotowania pracy dyplomowej i wskazuje Zakład, w którym będzie ona realizowana).

Brak zgłoszenia tematyki pracy dyplomowej w ww. formularzu (i jej zatwierdzenia przez promotora i opiekuna specjalności) może skutkować brakiem zgody Dziekana na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

application/pdf Syntetyczny opis systemu (86,18 kB, 15/02/2023 21:55)
application/pdf Skrócona instrukcja dla pracowników (1,17 MB, 16/02/2023 11:47)
application/pdf Szczegółowa instrukcja dla pracowników (3,14 MB, 16/02/2023 11:53)

   

 
 

HARMONOGRAM OBRON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN DYPLOMOWY CZERWIEC 2023

terminy obron: od 19.06.2023 do 23.06.2023

terminy dla Studentów, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy do 20 maja 2023r lub wznawiających na obronę.

 
 

TERMIN 1 – od 24.04.2023 do 05.05.2023 – ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN DYPLOMOWY (termin przesunięty do poniedziałku 8 maja)
 

Skany poniżej wymienionych dokumentów należy przesłać z domeny pw.edu.pl na adres: egzaminydyplomowe.meil@pw.edu.pl

W zgłoszeniu (w treści maila) proszę o wpisanie tematu pracy dyplomowej oraz numeru albumu!

application/pdf Karta informacyjna dyplomanta (65,45 kB, 31/03/2023 11:58)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dodatkowe informacje do suplementu (18,88 kB, 5/05/2023 11:44)

Jest możliwość dopisania dodatkowych informacji takich jak: działalność w kołach naukowych, działalność w Samorządzie Studentów, stypendia naukowe, publikacje. W takiej sytuacji należy złożyć formularz "Dodatkowe informacje do suplementu" oraz poświadczyć dane oryginalnymi zaświadczeniami podpisanymi przez osoby upoważnione. Aby dane zostały uwzględnione, formularz trzeba złożyć w terminie 1.

UWAGA!!! - Każda osoba, która zgłosi się do egzaminu otrzyma maila zwrotnego kiedy zostanie uruchomiony system APD (prosimy cierpliwie czekać). Warunkiem przyjęcia dokumentów do obrony jest posiadanie absolutorium, a w przypadku studiów inżynierskich dodatkowo zaliczona i wpisana do systemu praktyka dyplomowa. 
- Jeśli student pisze pracę w innym języku niż jego wykładowy, ma obowiązek złożyć podanie skierowane do Prodziekana dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. PW z prośbą o możliwość pisania pracy w innym języku (z poparciem Promotora). Podanie musi zostać złożone w terminie 1 najpóźniej!!!
 

UTAJNIENIE PRACY- dyplomant. który chce/musi utajnić pracę powinien jak najszybciej zgłosić się z wnioskiem do Prodziekana prof. Macieja Jaworskiego. Zgoda Dziekana musi być wprowadzona do systemu przed wgraniem pracy do systemu APD.

application/pdf wniosek studenta (23,35 kB, 16/01/2023 13:27)
application/pdf Wniosek promotora (21,94 kB, 16/01/2023 13:27)
application/pdf Wniosek innej osoby (26,44 kB, 16/01/2023 13:27)

- informacja dotycząca współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej - obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

application/pdf informacja dpt. współpracy (118,28 kB, 31/01/2023 13:40)

WZNOWIENIE NA OBRONĘ:

Osoby, które wznawiają się na egzamin dyplomowy dodatkowo przesyłają:

- wypełnioną kartę wznowienia (formularz poniżej) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej - 220zł lub magisterskiej - 390zł.

application/pdf Wniosek o wznowienie (265,79 kB, 10/12/2022 08:16)

WAŻNE!!!

Student, który otrzyma maila potwierdzającego wstępne przyjęcie dokumentów do egzaminu dyplomowego musi zalogować się do systemu USOSWeb, aby:

     1. Zaakceptować dane osobowe w systemie USOS

     2. Złożyć Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej (składane jest przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej             w systemie USOS-APD),

    3. Złożyć oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji PW jest składane przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie                  USOSWeb,   

    4. Sprawdzić i zaakceptować suplement, bądź odesłać go do poprawy do Dziekanatu. W przypadku odesłania suplementu do poprawy prosimy o wysłanie             maila na adres: agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl w temacie proszę wpisać: "suplement do poprawy 'numer indeksu' ".

O gotowości suplementu do sprawdzenia student zostanie poinformowany mailem.

W suplemencie należy sprawdzać:

- temat pracy dyplomowej (jeśli na dzień generowania suplementu nie został wpisany przez studenta temat pracy w tłumaczeniu - zostanie uzupełniony tematem ze zgłoszenia),

- przedmioty wraz z ocenami,

- praktykę dyplomową.

- dodatkowe informacje

W wersji suplementu - do sprawdzenia , udostępnianej studentom nie ma numeru albumu, nie ma daty obrony ani ocen za pracę i egzamin!!! Pojawią się dopiero w wersji ostatecznej!!!

- zdecydować o ilości odpisów do dyplomu, wnieść wyliczoną przez system opłatę za odpisy*

application/pdf Instrukcja dla Studenta (996,78 kB, 10/12/2022 08:18)

Dyplomant, który nie wykona powyższych kroków nie zostanie dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

*opłaty za dyplom i odpisy

Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu – wypełnia dyplomant w systemie USOSWeb (nie trzeba składać wersji papierowej). Po wypełnieniu wniosku i wybraniu odpowiednich opcji, system sam wyliczy opłatę, którą należy wnieść na indywidualne konto bankowe z systemu USOSWeb. Prosimy o niewyliczanie samemu opłat i wpłacenie tylko takiej kwoty jaka pojawi się w przy wypełnianiu wniosku w USOSWeb.

Warunki opłat poniżej:

Studenci przyjęci na studia przed 01.10.2019r. wnoszą opłaty:

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami w języku polskim- 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (max. 3szt)

Studenci przyjęci na studia od 01.10.2019r. oraz osoby wznawiające się na egzamin dyplomowy otrzymują dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Taki komplet dokumentów jest bezpłatny.

Dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu – 20zł - jeden dokument.

TERMIN 2: APD Studenci - do 26.05.2023

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy*, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

application/pdf Zalecenia Komisji Akredytacyjnej (321,61 kB, 10/12/2022 08:26)

Pierwsze cztery strony pracy dyplomowej - wymogi PW

application/msword Dyplom pierwsza strona inżynierska (238,00 kB, 10/12/2022 08:28)
application/msword Dyplom pierwsza strona magisterska (243,00 kB, 10/12/2022 08:29)
application/msword Druga, trzecia strona pracy dyplomowej (28,00 kB, 10/12/2022 08:30)

TERMIN 3: APD Promotorzy - do 05.06.2023 
 

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii

TERMIN 4: doniesienie dokumentu do Dziekanatu (oraz wydawanie okładek dla chętnych) od 12.06.2023 do 16.06.2023

Po zaakceptowaniu przez Promotora w systemie APD pracy dyplomowej można złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty (dla chętnych):

application/pdf Ankieta (161,26 kB, 10/12/2022 08:33)

- certyfikat Pegasus

(opłata za certyfikat – 20 zł należy wpłacić na indywidualne konto w usosie - nie jest wyliczana przez system USOSWeb)

application/pdf Informacja Pegasus (151,83 kB, 10/12/2022 08:38)
application/pdf Podanie Pegasus (73,26 kB, 10/12/2022 08:39)
Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów: dyplomu oraz suplementu przez osobę trzecią

Pełnomocnictwo musi być opatrzone oryginalnym czytelnym podpisem mocodawcy. Kserokopia lub skan pełnomocnictwa nie będzie honorowany.

application/pdf Pełnomocnictwo (189,51 kB, 10/12/2022 08:41)

Dokumenty można składać w Dziekanacie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia dziekanatu do:

- Pani Agnieszki Zgorzałek, pok. 127; tel. 22 234 5966 - studenci studiów polskojęzycznych

lub

- Pani Izabelli Szulc, pok. 126; tel. 22 234 5779 - studenci studiów anglojęzycznych oraz studenci studiów niestacjonarnych

TERMIN 5: APD Recenzenci - do 12.06.2023

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

dr inż. Łukasz Lindstedt, e-mail: lukasz.lindstedt@pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

dr inż. Paweł Wymysłowski, e-mail: Pawel.Wymyslowski@pw.edu.pl, tel. 22 234 5204

ITC

dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich, dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie: http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

Terminy egzaminów dyplomowych w ciągu roku kalendarzowego

  • W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także obrony magisterskie dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia
  • W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia
  • W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia
  • WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca
  • W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia
  • W GRUDNIU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada
Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż._NOWE (339,69 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr_NOWE (210,43 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)