Kandydaci

Wydział oferuje wszechstronne i nowoczesne wykształ­cenie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z wy­korzystywaniem technik komputerowych. Istnieje możliwość uzyskania w trakcie studiów certyfikatów w zakresie eks­ploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (do 1kV), urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, certyfikatów specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz certyfikatów w zakresie zastosowań zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE Unigraphics/NX5, takich jak: Design Applications Using NX6, Drafting Essentials NX6, Mechanical Free Form Modelling NX5.

Studia stacjonarne (dzienne)

Studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa odbywają się w systemie trójstopniowym: studia inżynierskie - 7 semestrów, studia magisterskie - 3 semestry i studia doktoranckie - 8 semestrów. System ten umożliwia łatwiejszą adaptacje studentów pierwszego roku, a także możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej po uzyskaniu dyplomu inżynie­ra, lub magistra inżyniera. Jest on zgodny z systemami kształ­cenia w DE i USA.

Rekrutacja na oba stopnie studiów stacjonarnych (inżynierskie i magisterskie) odbywa się z podziałem na kierunki. W przypadku studiów inżynierskich zajęcia na pierwszym roku (1 i 2 semestr) odbywają się na wszystkich kierunkach wg jednakowego programu i dlatego po drugim semestrze można będzie dokonać korekty kierunku dalszych studiów.

Studia w języku polskim

 • Kierunek: Automatyka i Robotyka
  • Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka,
  • Specjalność: Robotyka
 • Kierunek: Energetyka
  • Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
  • Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
  • Specjalność: Zrównoważona Energetyka
 • Kierunek: Lotnictwo i Kosmonautyka
  • Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
  • Specjalność: Kosmonautyka
  • Specjalność: Napędy Lotnicze
  • Specjalność: Statki powietrzne
 • Kierunek: Mechanika i Projektowanie Maszyn
  • Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
  • Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice

Studia w języku angielskim

 • Kierunek: Aerospace Engineering
  • Specjalność: Aerospace Engineering
 • Kierunek: Power Engineering
  • Specjalność: Power Engineering
  • Specjalność: Nuclear Power Engineering
 • Kierunek: Automatic Control & Robotics
  • Specjalność: Robotics

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział MEiL prowadzi także studia zaoczne inżynierskie i ma­gisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

 • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia, magisterskie - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu.Studia niestacjonarne są płatne.Na pierwszych semestrach studiów inżynierskich realizowa­ny jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności dyplomowania następuje po 4 semestrach. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawo­dowej. Programy studiów przygotowują do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą. W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w za­kresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorod­nych urządzeń.

Bliższe informacje

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
ul. Nowowiejska 24, pok.126 i 128, 00-665 Warszawa
tel. 22 234 5779
fax 22 625 7351
e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl
Informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim: anglo@meil.pw.edu.pl