Kandydaci

Wydział oferuje wszechstronne i nowoczesne wykształ­cenie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w tym projektowanie z wy­korzystywaniem technik komputerowych. Istnieje możliwość uzyskania w trakcie studiów certyfikatów w zakresie eks­ploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (do 1kV), urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, certyfikatów specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz certyfikatów w zakresie zastosowań zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE Unigraphics/NX5, takich jak: Design Applications Using NX6, Drafting Essentials NX6, Mechanical Free Form Modelling NX5.

Studia stacjonarne (dzienne)

Studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa odbywają się w systemie dwustopniowym: studia inżynierskie - 7 semestrów, studia magisterskie - 3 semestry. System ten umożliwia łatwiejszą adaptacje studentów pierwszego roku, a także możliwość wcześniejszego rozpoczęcia pracy zawodowej, już po uzyskaniu dyplomu inżyniera. Jest on zgodny z systemami kształcenia w UE i USA.

Rekrutacja na oba stopnie studiów stacjonarnych (inżynierskie i magisterskie) odbywa się z podziałem na kierunki. W przypadku studiów inżynierskich zajęcia na pierwszym roku (1 i 2 semestr) odbywają się na wszystkich kierunkach wg jednakowego planu studiów. Zaletą tego jest m.in. możliwość zmiany kierunku studiów po zaliczeniu I roku bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Na Wydziale jest realizowane także kształcenie doktorantów (badania naukowe, zajęcia dla doktorantów), które formalnie jest prowadzone w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://sd.pw.edu.pl/

Studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

Studia w języku polskim

 • Kierunek: Robotyka i Automatyka
  • Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka,
  • Specjalność: Robotyka
 • Kierunek: Energetyka
  • Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
  • Specjalność: Energetyka Jądrowa (na I stopniu)
  • Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
  • Specjalność: Zrównoważona Energetyka
 • Kierunek: Lotnictwo i Kosmonautyka
  • Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
  • Specjalność: Kosmonautyka (na II stopniu, 4 semestry)
  • Specjalność: Napędy Lotnicze
  • Specjalność: Statki powietrzne
 • Kierunek: Mechanika i Projektowanie Maszyn
  • Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
  • Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice (na II stopniu)

Studia w języku angielskim

 • Kierunek: Aerospace Engineering
  • Specjalność: Aerospace Structures and Systems
  • Specjalność: Aerospace Propulsion Systems
 • Kierunek: Power Engineering
  • Specjalność: Power Engineering
  • Specjalność: Nuclear Power Engineering (na II stopniu, 4 semestry)
 • Kierunek: Robotics and Automatic Control
  • Specjalność: Robotics (na II stopniu, 4 semestry)

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia niestacjonarne (zaoczne) prowadzone są na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn w zakresie następujących specjalności dyplomowania:

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka

Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu. Na pierwszych semestrach studiów inżynierskich realizowany jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności dyplomowania następuje po 4 semestrze. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawodowej. Programy studiów przygotowują do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą. W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w zakresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorodnych urządzeń. Studia niestacjonarne są płatne.

 • Studia niestacjonarne I stopnia - studia inżynierskie - 7 semestrów
 • Studia niestacjonarne II stopnia - studia magisterskie - 4 semestry

     

Informacje dotyczące rekrutacji na studia I-go stopnia

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Plac Politechniki 1, Gmach Główny PW, pokój 66, 00-661 Warszawa

e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

tel. 22 234 74 12, 22 234 60 70

  

Informacje dotyczące rekrutacji na studia II-go stopnia

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
ul. Nowowiejska 24, pok.126 i 127, 00-665 Warszawa
tel. 22 234 5966, 22 234 5965
e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl