Wydział

Ogólna charakterystyka wydziału MEiL

Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstał Instytut Aerodynamiczny. Przed II Wojną Światową ów instytut stworzył doświadczalne i teoretyczne podstawy dla późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. Polscy inżynierowie mieli wówczas do dyspozycji 10 tuneli aerodynamicznych, a badania prowadzone w Instytucie Aerodynamicznym tworzyły zaplecze projektów i słynnych konstrukcji polskich samolotów uznawanych za nieustępujące najlepszym konstrukcjom światowym.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki oferującej pełne wykształcenie na potrzeby jednej z ważniejszych wówczas gałęzi przemysłu – przemysłu lotniczego.

Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS). ITLiMS założony w 1975 roku, przejął rolę dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Zakres jego działalności naukowej i badawczej obejmuje aerodynamikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie maszyn, budowę i eksploatację samolotów i śmigłowców, teorię maszyn i robotów, problemy wytrzymałości materiałów i inżynierię materiałowa, a także biomechanikę, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń i inne pokrewne dziedziny.

Siedem katedr związanych z termodynamiką i energetyką oraz jeden zakład Polskiej Akademii Nauk utworzyło w 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej. Do najważniejszych kierunków jego działalności naukowo-badawczej należą m.in. chłodnictwo i klimatyzacja, gospodarka energetyczna, inżynieria jądrowa, badania procesów spalania i wybuchów, wymiana ciepła, źródła i przetwarzanie energii, oraz fizyka plazmy.

Działalność naukowo–badawcza na Wydziale MEiL

Do najważniejszych kierunków działalności naukowo–badawczej realizowanej na Wydziale należą:

 • aerodynamika wiropłatów,
 • analiza ryzyka,
 • awionika,
 • biomechanika i bionika ruchu;
 • budowa i eksploatacja statków powietrznych,
 • doświadczalne i obliczeniowe metody aerodynamiki poddźwiękowej,
 • dynamika maszyn,
 • komputerowe metody wspomagania projektowania i wytwarzania,
 • konstrukcja i badanie kotłów, turbin i pomp,
 • mechanika i projektowanie konstrukcji lekkich i cienkościennych,
 • mechanika konstrukcji kompozytowych,
 • mechanika lotu,
 • metody doświadczalne w mechanice konstrukcji,
 • metody numeryczne w mechanice płynów i wymianie ciepła,
 • miernictwo parametrów mechanicznych maszyn,
 • modelowanie elektrowni konwencjonalnych i jądrowych,
 • modelowanie procesów w instalacjach przemysłowych,
 • niezawodność i bezpieczeństwo w systemach człowiek–technika–środowisko,
 • ochrona środowiska w energetyce,
 • odnawialne źródła energii,
 • procesy zachodzące w silnikach spalinowych oraz komorach spalania i paleniskach,
 • pomiary właściwości cieplnych,
 • robotyka,
 • sterowanie i automatyzacja układów mechanicznych,
 • symulatory lotu,
 • techniczno–ekonomiczne problemy gospodarki energetycznej,
 • technika chłodnicza,
 • technika jądrowa,
 • teoria spalania,
 • termodynamika,
 • trwałość i bezpieczeństwo w konstrukcjach maszynowych,
 • układy pomiarowo–kontrolne,
 • wymiana ciepła i masy,
 • wytrzymałość konstrukcji maszyn i układów cienkościennych,
 • zastosowania termowizji

Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie wykładowcy prowadzący przedmioty proponowane przez Wydział. Tak szeroki zakres zainteresowań kadry dydaktycznej Wydziału zapewnia przekazywanie studentom wiedzy „z pierwszej ręki”.