Główny specjalista ds. strategii rozwoju w Zespole Zrównoważonej Energetyki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa.

Termin składania dokumentów: 22 lutego 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań w zakresie przygotowania dokumentów planistycznych miasta oraz ich zmian,
 • inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań na rzecz koordynacji i realizacji polityk w zakresie obszaru funkcjonalnego Warszawy. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi, polskimi i zagranicznymi,
 • realizacja zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych i uszczegóławiających je dokumentów operacyjnych. Monitorowanie zmian w zakresie krajowych i unijnych polityk oraz regulacji prawnych związanych z strategicznym zarządzaniem rozwojem,
 • przygotowywanie projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich,
 • opiniowanie projektów operacyjnych dokumentów planistycznych miasta (polityk, strategii, planów, prognoz, stadiów itp.), w tym strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Charakterystyka pracy:

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej m.st. Warszawy, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym m.st. Warszawy,
 • współpraca przy budowaniu systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w m.st. Warszawie,
 • opracowywanie standardów efektywności energetycznej dla budynków należących do m.st. Warszawy i monitorowanie ich przestrzegania,
 • współpraca przy tworzeniu i monitorowaniu wykonania programu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawa o efektywności energetycznej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i aktualizowania dokumentów o charakterze strategicznym lub ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub realizacji inicjatyw i projektów krajowych albo międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu energetyka, ochrona i inżynieria środowiska, ekologia, inżynieria i technologie nośników energii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa; piętro 14, Punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.