Ogłoszenia dziekanatu

Rekrutacja na studia II-go stopnia

Przypominamy, że w dniu 3 lutego kończy się rekrutacja na studia II-go stopnia. Każda osoba, która zarejestruje się na stronie www.zapisy.pw.edu.pl POWINNA wgrać odpowiednie dokumenty. Aplikacje bez załączonych dokumentów - będą rozpatrywane negatywnie.

Transfer ocen i punktów ECTS - studia niestacjonarne

Informujemy, że od semestru letniego 2020/2021 przepisywanie ocen ze studiów stacjonarnych realizowanych na MELu na studia niestacjonarne (transfer punktów) będzie możliwy TYLKO przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po rozpoczęciu oraz w trakcie semestru - nie będę rozpatrywane.

Zarządzenie nr 6 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 stycznia 2021 r

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.

Język obcy_studia niestacjonarne_informacja o teście diagnostycznym

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - STUDENCI 2 SEMESTRU WYDZIAŁU MEiL rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka obcego od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Ogłoszenie o naborze do projektu naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego.

Zimowa sesja egzaminacyjna zdalna

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 01.02.2021 - 12.02.2021

Zajęcia z Engineering Physics

w dniu dzisiejszym (07.01.2021) - odwołane

W dniach 24.12.2020-03.01.2021 Politechnika Warszawska jest zamknięta.

Zgodnie z decyzją nr 35/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2020r.

Szkolenie biblioteczne - dodatkowy termin

studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs w dniach 8-17 grudnia włącznie

Poszukiwany student/doktorant do pracy przy projekcie

W związku z realizacją projektu NCBiR „Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji” (kierownik: dr inż. Łukasz Kapusta) w Zakładzie Silników Lotniczych ITC Wydziału MEiL poszukujemy studenta/doktoranta do pracy przy tym projekcie.

Decyzje stypendialne

Informujemy, że decyzje stypendialne (stypendium Rektora oraz socjalne) będą wysyłane pocztą na adres podany we wniosku.

Ważna informacja - środa za piątek

13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

W załączonych plikach znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia. Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Ważność legitymacji studenckich

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy doczynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

Przysposobienie biblioteczne

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

Bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych

Wzorem lat poprzednich, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zorganizowane będą bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym.

Dokumenty_egzamin dyplomowy

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 do dnia 6.11.2020 w godzinach 11:00 – 14:00 w Dziekanacie pokój 126 można składać dokumenty dyplomowe z terminu 4 oraz pobrać okładki na pracę dyplomową.

Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe w roku 2019

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2019 dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendium Rektora i stypendium socjalne

Termin składania wniosków został wydłużony do 26.10.2020 r.

Wnioski o stypendium Rektora oraz socjalne będą przyjmowane codziennie od 19.10.2020r. w godzinach 10-14 w pokoju 128