Praktyki studenckie

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące praktyk studenckich.

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MsTeams w dniu 11 kwietnia o godz. 19:15. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azjt-Wa2PPtkiVqTWCHjg2wfPJ3toDvtt4-GSTnnJYbY1%40thread.tacv2/1649241288206?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%225af85dda-83bd-4ec3-add0-f8be4aced513%22%7d>

Na spotkanie zaproszeni są studenci 6 semestru studiów I stopnia na kierunku robotyka i automatyka, a także wszyscy inni zainteresowani tematem, ponieważ zasady formalne są takie same dla wszystkich kierunków studiów.

dr inż. Andrzej Chmielniak
koordynator praktyk studenckich na kierunku robotyka i automatyka