Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

W załączonym pliku znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o Stypendium Rektora z  czterech kierunków studiów (RiA lub AiR, E, LiK i MiPM).

Średnia była wyliczana na podstawie danych w systemie USOS lub załączonych dokumentów. Osoby, które mają zastrzeżenia do zamieszczonej średniej, proszone są o przesłanie w pliku WORD dokładnego opisu obliczenia, w którym musi znaleźć się lista przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów, przypisane do nich punkty ECTS i ocena. Przypominam, że ocena za Pracę dyplomową inżynierską nie jest wliczana do średniej.

Punkty za osiągnięcia były liczone  zgodnie z Regulaminem  świadczeń dla studentów na rok akademicki 2021/2022. Wynika z niego, że rozpatrzone mogą być tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego (1.10.2020 – 30.09.2021).

Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Proszę o dokładne sprawdzenie wszystkich danych. Uwagi proszę wysyłać do dnia 29.10.2021 do godziny 12:00 na adres e-mail: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl

Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

application/pdf Listy wstępne (304,22 kB, 25/10/2021 13:41)