Konkurs na najlepszą pracę związaną z przemysłem motoryzacyjnym

Politechnika Warszawska i firma Arrinera Technology S.A. ogłaszają konkurs dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym.

Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac jest możliwość ich przyszłego wdrożenia do produkcji. Na Konkurs mogą być składane obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym, które uzyskały ocenę minimum dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. W Konkursie oceniane będą prace obronione w okresie 2 lat wstecz od momentu ogłoszenia konkursu, ale nie później niż do dnia poprzedzającego termin składania prac w konkursie.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku.

Politechnika Warszawska jest od lat silnie zaangażowana w stały rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, szczególnie poprzez opracowywanie nowych technologii, ich transfer i komercjalizację. Udział w konkursie współorganizowanym przez Politechnikę Warszawską i firmę Arrinera Technology S.A. daje naszym studentom możliwość pracy nad rozwiązaniem problemów, które faktycznie są istotne dla branży motoryzacyjnej. Zdobywają oni w ten sposób bezcenną wiedzę praktyczną, która zaowocuje potem w ich życiu zawodowym.– Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Lewenstein.

Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A. ., która współpracuje już od kilku lat z Politechniką Warszawską. Efektem tej współpracy jest opracowanie przez naukowców z wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW aerodynamiki pierwszego polskiego auta wyścigowego Hussarya skonstruowanego przez firmę.

Firma Arrinera Automotive S.A.  współpracująca od lat z Politechniką Warszawską z przyjemnością, przystąpiła do konkursu wspomagającego młodych, zdolnych i ambitnych inżynierów i konstruktorów. Jesteśmy pewni, że profesjonalnie wyszkolona kadra naukowa jak również nowoczesne zaplecze badawcze przyczynią się do rozwoju przyszłościowych technologii w polskiej motoryzacji. Liczę, iż opracowane przez nich pomysły i technologie znajdą zastosowanie w różnych wariantach samochodu Arrinera.  - Prezes Zarządu Spółki Arrinera Technology S.A. 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a Arrinera Technology S.A. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym oraz wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Więcej informacji: Tomasz Turzyński 22 234 59 88, tomasz.turzynski@pw.edu.pl

Regulamin konkursu

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, wykonane przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związane z przemysłem motoryzacyjnym.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a firmą Arrinera Technology S.A. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym oraz wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Warszawska (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii) wspólnie z firmą Arrinera Technology S.A., na podstawie zawartego porozumienia.

2. Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A., zwana dalej Fundatorem.

§ 2

1. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

2. Na Konkurs mogą być składane obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym, które uzyskały ocenę minimum dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. W Konkursie oceniane będą prace obronione w okresie 2 lat wstecz od momentu ogłoszenia konkursu, a nie później niż do dnia poprzedzającego zamknięcie możliwości składania prac w konkursie.

3. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory aplikacyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. Praca musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych autora, oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto prace będą oceniane pod kątem poziomu naukowego, jakości wykonania oraz innowacyjności tematyki.

§ 3

1. Nagrody zostaną przyznane w postaci jednorazowej wypłaty finansowej, w trzech kategoriach:

1) praca doktorska – 3 000 zł,

2) praca magisterska – 2 000 zł,

3) praca inżynierska – 1 000 zł.

2. W przypadku nie przyznania przez Komisję nagrody w którejś z kategorii, pozostałe środki finansowe mogą zostać przyznane w innej kategorii, zgodnie z wyróżnieniem i w wysokości wskazanym przez Komisję w swojej decyzji.

3. Nagroda zostanie wręczona osobom nagrodzonym lub osobom umocowanym do odbioru nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.30 ust.1 pkt.2) Fundator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody. W związku z tym kwota do wypłaty Laureatom pomniejszona będzie o 10% wartości nagrody.

§ 4

1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia konkursu, w skład której wchodzić będą przedstawiciele obu stron porozumienia. Za zgodą obu stron w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby nie będące pracownikami organizatorów konkursu.

2. Szczegółowe zasady oceny prac ustala Komisja większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma wyznaczony przedstawiciel Fundatora.

3. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie uchwalona większością głosów członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma wyznaczony przedstawiciel Fundatora. Do ważności wyników, decydujących o przyznaniu nagród przez Komisję, niezbędna jest obecność nie mniej niż 2/3 jej członków. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

4. W przypadku, gdy członek Komisji był promotorem/opiekunem pracy biorącej udział w konkursie, nie może brać on udziału w dyskusji jak i jej ocenie.

5. Rozstrzygnięcia dla poszczególnych kategorii Konkursu nie dochodzą do skutku, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie prace dla danej kategorii, spełniające warunki konkursu, gdyż wówczas zobowiązanie organizatora konkursu do wyboru najlepszej pracy w danej kategorii pozostaje bezskuteczne.

§ 5

1. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku o godzinie 16.00.

2. Zgłoszenie na konkurs składane jest przez autora pracy na podstawie wniosku (załącznik nr 1), do którego dołączona powinna być:

1) oceniana praca,

2) kserokopie recenzji pracy,

3) opinia merytoryczna promotora na temat pracy (załącznik nr 2),

4) opcjonalnie do zgłoszenia może zostać dołączone stanowisko Rady Wydziału, na którym praca była obroniona, popierające zgłoszenie.

3. Wnioski należy składać:

- w formie elektronicznej na adres: dwe.cziitt@pw.edu.pl

- w formie papierowej: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, pok. 5.31 lub 5.32 (ewentualnie jedynie opcjonalnie w sekretariacie CZIiTT przy wejściu głównym do budynku).

§ 6

1. Autorskie prawa majątkowe do wykorzystania prac nadesłanych na konkurs podlegają ochronie. Nadesłanie pracy konkursowej nie przenosi na firmę Arrinera Technology S.A. praw do wykorzystania pracy w innym celu i obszarze eksploatacji niż tylko przeprowadzenie konkursu i publikacja jego rezultatów. Firma Arrinera Technology S.A., w przypadku zainteresowania przedstawionymi w pracach pomysłami, będzie miała prawo pierwszeństwa w negocjacjach z twórcami prac.

2. Wzajemne prawa i obowiązki stron, w takim przypadku regulują przepisy polskiego prawa autorskiego - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. nr 90 poz. 666 z późn. zm.) oraz prawa wynalazczego ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

3. Przeniesienie praw autorskich do wykorzystania prac w innym niż konkurs celu i obszarze eksploatacji, wymaga zawarcia odrębnej umowy. Praca uczestnika przesłana na konkurs nie może być traktowana jak oferta w przetargu, czyli jak nieodwołalne zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy na warunkach organizatora określonych w warunkach konkursu.

§ 7

1. O rozstrzygnięciu Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, a lista ich nazwisk zostanie opublikowana na stronach: www.arrinera.pl i www.pw.edu.pl. Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej (prasa, radio, inne media).

2. Osoby składające prace w Konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku Laureatów Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Laureata oraz tytułu i streszczenia pracy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego warunków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: dwe.cziitt@pw.edu.pl lub pod numerem telefonu: 22 234 14 23 u Pani Magdaleny Rusinek lub Pana Rafała Ruzika.