Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 18

Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym. A novel multiphysics multiscale model of field-assisted sintering technology

 • Kierownik projektu:        prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
 • Źródło finansowania:      Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca:     Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Stanowisko:                   stypendysta – doktorant
 • Czas trwania projektu:    48 miesięcy
 • Termin składania ofert:   4.09.2020

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego modelu komputerowego technologii spiekania proszków wspomaganego polem elektrycznym, po angielsku zwanej FAST (ang. Field Assisted (or Activated) Sintering Technology) lub SPS (ang. Spark Plasma Sintering). W tej technologii temperatura spiekania uzyskiwana jest dzięki efektowi Joule’a przy przepływie prądu przez narzędzia i spiekany proszek. Technologia FAST/SPS jest uważana za kluczową metodę wytwarzania nowej generacji materiałów. Model numeryczny opracowany w procesie będzie uwzględniał oddziaływanie zjawisk elektrycznych, cieplnych oraz mechanicznych. W modelowaniu będą wykorzystane metoda elementów skończonych oraz metoda elementów dyskretnych.

OPIS ZADAŃ

Aktywny udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu, w tym opracowanie numeryczna modeli numerycznych, symulacje procesu spiekania FAST/SPS, analiza wyników, walidacja modelu na podstawie wyników eksperymentalnych, publikacja wyników oraz prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Praca będzie wykonywana pod kierunkiem kierownika projektu. Studia doktoranckie mogą być realizowane w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub informatyka.

WYMAGANIA

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie mechaniki, budownictwa, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej lub informatyki (możliwe jest zgłoszenie się słuchaczy studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • pożądana znajomość podstaw mechaniki materiałów, programowania komputerowego i metody elementów skończonych

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). W celu spełnienia warunków określonych w regulaminie NCN, w przypadku osób nie posiadających statusu doktoranta rekrutacja będzie obejmować egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • Forma zatrudnienia: stypendium
 • Wysokość stypendium: 5000 zł/miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia - październik 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, raportów oraz/lub innych osiągnięć
 2. Odpis dyplomu magistra
 3. List motywacyjny zawierający oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).”

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np. prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją rekrutacyjną. Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować elektronicznie do 4 września 2020 roku na adres: jrojek@ippt.pan.pl