NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W ramach zadania 38 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” na naszym Wydziale, przez najbliższe 4 lata, organizowane będą szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz  chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) umożliwiającym uzyskanie certyfikatu od Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów będących po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony będzie bilansem kompetencji studentów.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł
Wszyscy studenci, którzy podpisali deklarację udziału w projekcie, przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są wypełnić bilans kompetencji: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/844281?lang=pl

Kolejność szkoleń: cieplne (10.04, 17.04, 24.04, 08.05, egzamin), gazowe (15.05, 22.05.29.05, 05.06, egzamin), elektryczne (12.06 (w sali T5) + 3 terminy w sesji podane wkrótce).

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl