Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Celem projektu "Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” jest podniesienie kompetencji i umiejętności 200 uczniów, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki ich udziałowi w zajęciach organizowanych przez Wydział MEiL, w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Polega ona na kształtowaniu i kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem, poprzez angażowanie się uczelni w procesy rozwoju społecznego i wpisuje się w odpowiedzialność uczelni za społeczny i ekonomiczny rozwój kraju i społeczeństwa. Realizacja celu będzie możliwa dzięki organizacji przez nauczycieli akademickich MEiL zajęć wykładowych i praktycznych dla młodzieży w siedzibie Uczelni, co umożliwi im również zapoznanie ze środowiskiem akademickim i i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Zajęcia w ramach projektu przyczynią się do:

 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów;
 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  inspirowania uczniów do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
W ramach projektu przewidziane jest 96 godzin wykładów akademickich z cyklu "Technika XXI wieku":
 1. "Kosmonautyka XXI wieku"             
 2. "Energetyka XXI wieku"                 
 3. "Robotyka XXI wieku"                      
 4. "Lotnictwo XXI wieku"                   
 oraz 390 godzin zajęć laboratoryjnych w siedzibie Wydziału:
 1. Laboratorium termodynamiki
 2. Laboratorium energetyki i promieniowania jądrowego
 3. Laboratorium chłodnictwa
 4. Laboratorium lotnictwa
 5. Laboratorium aerodynamiki
 6. Laboratorium robotyki
 7. Laboratorium mechaniki
 8. Laboratorium modelowania 3D.
Kwota dofinansowania projektu: 154 544,00 PLN
w tym z UE: 134 279,11 PLN
w tym ze środków krajowych: 20 264,89 PLN
wkład własny: 4 781,00 PLN

Harmonogram wsparcia w projekcie:

harmonogram_wsparciaWWW_aktualizacja31032019

Projekt jest realizowany w okresie od 2018-08-01 do 2020-03-31 przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt w sprawie projektu:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl