Akredytacje zagraniczne

W latach 2018 – 2020 Wydział MEiL realizuje 3 projekty, których przedmiotem jest uzyskanie 2 akredytacji oraz 1 reakredytacji EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education na kierunkach:

  • Lotnictwo i Kosmonautyka na studiach I i II stopnia
  • Mechanika i Budowa Maszyn na studiach I i II stopnia
  • Energetyka na studiach I i II stopnia

Akredytacje są współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach zadania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Łączna kwota dofinansowania projektów:    44 100 zł
w tym z UE:    37 167,48 zł
w tym ze środków krajowych:    6 932,52zł

Kontakt w sprawie akredytacji:

Dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
Prodziekan ds. ogólnych i nauki
tel. 234 1479
rusowicz@itc.pw.edu.pl