Szkoła Orłów na PW

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020 – ogłoszenie o rekrutacji.

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu.

W roku akad. 2019/2020, spośród otrzymanych ofert, wybranych zostanie maksymalnie 4.

Do głównych zadań tutora należeć będzie:

  1. Indywidualna opieka nad studentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, spełniającym wymagania uczestnika projektu „Szkoła Orłów na PW”.
  2. Opieka tutora trwać będzie od listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w wymiarze maksymalnie do 60 godzin w roku akademickim 2019/2020 (tj. maks. 30 h w semestrze).
  3. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutor zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.

W przypadku zainteresowania udziałem w realizacji indywidualnych cykli tutorskich dla laureatów olimpiad przedmiotowych i in., prosimy o złożenie formularza ofertowego poprzez wypełnienie i złożenie w Dziekanacie Wydziału MEiL papierowej wersji podpisanego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10. 2019 r., godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać indywidualnie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie informacji i danych zawartych w formularzu ofertowym, złożonym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji w roku akad. 2019/2020). O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.

Nadzór nad rekrutacją i realizacją cykli tutorskich dla studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” sprawują Kierownicy w jednostkach współrealizujących projekt. Osobą odpowiedzialną za rekrutację na Wydziale MEiL jest dr hab. inż. Maciej Jaworski (maciej.jaworski@pw.edu.pl), tel. 234- 60-38.

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz ofertowy (561,48 kB, 25/10/2019 13:39)