Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia (magisterskie)

Informacje ogólne

Studia II stopnia (magisterskie) dają absolwentowi gruntowne przygotowanie w zakresie inżynierskiej wiedzy podstawowej, wiedzę i umiejętności specjalistyczne oraz umiejętności twórczej pracy inżynierskiej i naukowej. Wydział MEiL w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych) oferuje kształcenie na Kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn na następujących specjalnościach dyplomowania:

 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego

Specjalizacja dyplomowania wynika z zaliczenia przedmiotów specjalistycznych oraz tematyki pracy przejściowej, seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej.Studia magisterskie oraz specjalności dyplomowania będą uruchamiane tylko w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Decyzję o uruchomieniu studiów i specjalności dyplomowania podejmuje Dziekan Wydziału MEiL w dniu upływu terminu przyjęć dokumentów kandydatów na studia lub zgłoszeń na specjalności dyplomowania w danym semestrze/roku akademickim.

Zajęcia odbywają się w czasie tzw. „zjazdów”. W czasie trwania semestru odbywa się 9 zjazdów a w czasie sesji egzaminacyjnych - „zjazdy egzaminacyjne” (jeden zjazd w sesji zimowej egzaminacyjnej (w lutym), jeden zjazd w sesji letniej (w czerwcu) i jeden w sesji jesiennej (we wrześniu).

Zasady przyjęć

 1. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych (państwowych i niepaństwowych; dziennych, zaocznych i wieczorowych) z dyplomami I stopnia uznawanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dyplom inżynierski) o kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn; Automatyka i Robotyka; Inżynieria Środowiska i pokrewnych.
 2. Przed zakwalifikowaniem na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia obowiązuje deklaracja specjalności dyplomowania (Energetyka Cieplna, Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego, Lotnictwo, Robotyka)
 3. Na II stopień studiów wymagane są następujące dokumenty:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich,
  • 2 fotografie o wymiarach 37x52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • karta przebiegu studiów I stopnia, suplement
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału MEiL, ul. Nowowiejska 24, pok.126. Decyzję o przyjęciu na studia II stopnia na Wydziale MEiL podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Radę Wydziału MEiL. W przypadku dużej liczby kandydatów zastrzega się możliwość przeprowadzenia sprawdzianu klasyfikacyjnego.

* Odpowiednie formularze znajdują się w Dziekanacie Wydziału.

W przypadku rezygnacji z ubiegania się o studia, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.