Procedura wydawania i rejestrowania prac przejściowych, seminariów i prac dyplomowych

Procedura wydawania i rejestrowania prac przejściowych, seminariów i prac dyplomowych

 1. Tematyka (lista zagadnień) prac przejściowych i dyplomowych zgłaszana jest przez kierowników Zakładów i zatwierdzana przez opiekuna kierunku i/bądź opiekuna specjalności. Zbiorcza lista dla całego Wydziału jest podana do wiadomości studentów na stronie internetowej, natomiast listy zakładowe na tablicach ogłoszeń i (ewentualnie) na stronach internetowych Zakładów. Lista oferowanych zagadnień jest otwarta i na bieżąco aktualizowana.
 2. Student(ka) dokonuje wyboru zagadnienia, będącego przedmiotem pracy przejściowej lub dyplomowej w semestrze poprzedzającym jej realizację i w porozumieniu z jej prowadzącym precyzuje temat oraz określa założenia i zakres.
 3. Realizacja pracy dyplomowej może być zapoczątkowana w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Fakt wcześniejszego rozpoczęcia prac nad dyplomem nie zwalnia studentki/studenta z procedury deklaracji dyplomu (patrz punk 7).
 4. Student(ka) może wykonać pracę przejściową i dyplomową w tym samym Zakładzie, jednak ich charakter musi być odmienny (eksperymentalna, teoretyczna, konstrukcyjna) i nie mogą też być wykonywane pod opieką tego samego prowadzącego. Odstępstwo od rygoru różnych opiekunów jest możliwe za zgodą Dziekana w przypadku prac prowadzących do powstania nowych projektów i prototypów urządzeń.
 5. Student(ka) przyjmując temat pracy dyplomowej otrzymuje w sekretariacie jednostki dyplomującej kartę z tytułem i zakresem pracy. Kopia karty pracy dyplomowej, podpisana przez studenta, przechowywana jest w zakładzie dyplomującym do czasu ukończenia dyplomu.
 6. Seminarium dyplomowe związane jest nie tylko z tematyką pracy dyplomowej, ale szerzej z realizowaną specjalnością i kierunkiem nauczania. Formę seminarium i sposób zaliczenia ustala opiekun specjalności w porozumieniu z prowadzącym pracę.
 7. Student(ka) deklaruje wykonanie pracy przejściowej bądź seminarium i pracy dyplomowej poprzez:
 • wybór zakładu (podanie symbolu zakładu), w którym realizowana będzie praca i seminarium, wypełnienie deklaracji/korekty w systemie Wirtualny Dziekanat 
 • wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Zakładu, odpowiedniego formularza rejestracyjnego podpisanego przez studenta/studentkę oraz promotora i kierownika Zakładu, w którym realizowana jest praca. Formularz taki zawiera dane studentki/studenta (imię, nazwisko i numer indeksu), temat pracy, nazwisko promotora i nazwę Zakładu, a w przypadku pracy dyplomowej również tematykę seminarium dyplomowego. Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej na internetowej stronie wydziałowej.

UWAGA: Złożenie formularza w Sekretariacie Zakładu (w którym będzie pisana praca) oznacza ostateczną deklarację przedmiotu. Deklaracja może być zmieniona wykorzystując okres Korekty Deklaracji. Wszelkie zmiany po tym terminie spowodują rygory odpowiadające powtarzaniu przedmiotu, tj.:

 • student(ka) zostanie zarejestrowany(a) na przedmiot podczas rejestracji na następny semestr,
 • płatności związane z powtarzaniem pracy przejściowej, seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej ustala się następująco:
  •  praca przejściowa – odpowiednik 3h ćwiczeniowych
  •  seminarium dyplomowe - odpowiednik 2h ćwiczeniowych
  •  praca dyplomowa - odpowiednik 4h ćwiczeniowych.
 1. W szczególnych przypadkach losowych, dotyczących zarówno studentki/studenta jak i promotora i możliwości realizowania badań, Dziekan, na udokumentowaną prośbę (podanie) studentki/studenta, może odstąpić od powyższych rygorów.
 2. Zakres, przebieg i realizację pracy dyplomowej regulują odrębne Zasady Prowadzenia Prac Dyplomowych na Wydziale MEiL PW, zaś przebieg i procedurę egzaminu dyplomowego Zasady Prowadzenia Egzaminów Dyplomowych na Wydziale MEiL PW.