NEFS - New Track integrated Electrical Single Flap Drive System

NEFS logo
6FP logo

Projekt dotyczy nowej koncepcji mechanizmu wychylania klap samolotu pasażerskiego, pozwalającego na indywidualne wychylanie każdej klapy. W ramach projektu opracowany zostanie nowy mechanizm napędowy klap zintegrowany ze strukturą skrzydła. Głównym celem projektu NEFS jest modyfikacja mechanizmu wychylania klap skrzydła samolotu w celu zwiększenia niezawodności, zmniejszenia kosztów, dodania nowych możliwości funkcjonalnych, uproszczenia montażu i poprawy bezpieczeństwa pasażerów dzięki większej redundancji systemu.

Wyniki projektu doprowadzą do:

  • wprowadzenia nowych funkcji użytkowych systemu zwiększania siły nośnej w wyniku zapewnienia możliwości różnicowego wychylania klap, dotyczy to przyspieszenia rozpraszania wirów spływających ze skrzydeł, usprawnienie zrównoważenia oraz sterowania przechylaniem samolotu,
  • zmniejszenia o co najmniej 15% przerw w użytkowaniu samolotu powodowanych przez układ zwiększania siły nośnej,
  • zwiększenia o co najmniej 25% sprawności układu napędu klap,
  • zwiększenia L/D w locie ustalonym o 2%-3% jako efekt różnicowego wychylanie klap,
  • zmniejszenia o 20% masy elementów mocujących mechanizm wychylania klap w wyniku zastosowania zintegrowanej struktury kompozytowej,
  • zmniejszenia o 5% kosztów wytwarzania i montażu systemu ze względu na zmniejszoną liczbę elementów,
  • ułatwienia obsługi,
  • zmniejszenia kosztów montażu w wyniku nowych koncepcji projektowych i związanych z nimi metod wytwarzania.

Podstawowym wyzwaniem przy rozwoju nowego, zintegrowanego systemu wychylania klap jest umieszczenie w bardzo ograniczonej przestrzeni układu odpornego na uszkodzenia, bez niekorzystnych skutków w postaci wzrostu masy całego układu, przy jednoczesnym zmniejszeniu masy elementów mocujących system. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko przez interdyscyplinarne podejście do integracji systemu ze strukturą, zrealizowane przy rozwiązaniach konstrukcyjnych zgodnych ze standardami lotniczymi.

Zespół ZAiOL odpowiada za symulację działania układu wychylania klap oraz badanie jego wpływu na osiągi samolotu. Przewidywane zadania dotyczą stworzenia ogólnej koncepcji modelu systemu, modeli jego elementów, integracji tych modeli, włączenie funkcji diagnostycznych do modelu symulacyjnego i symulację awarii. Model systemu różnicowego wychylania klap będzie integrowany z modelem mechaniki lotu samolotu opracowanym przez innego partnera konsorcjum. Wyniki prowadzonych prac będą na bieżąco wykorzystywane przez partnerów projektujących układ oraz przygotowujących badania na stanowisku.

www.nefs.eu

NEFS scheme

Projekt NEFS realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z budżetem 6.1 milionów euro.