PROTEUS - Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe

poig
logop
flagaue

Zmiany klimatyczne, rozrastanie się aglomeracji miejskich, międzynarodowy terroryzm są czynnikami, które sprawiają, że sytuacje kryzysowe mają miejsce coraz częściej i dotykają coraz większe obszary. Zadaniem projektu PROTEUS jest opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne.

System będzie składał się z czterech elementów:

 • zestawu trzech robotów mobilnych,
 • bezpilotowego statku latającego,
 • mobilnego centrum dowodzenia akcją ratowniczą,
 • modułów detekcyjnych.

Tak zaprojektowany system pozwoli na szybkie rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia rozmiarów sytuacji kryzysowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób poszkodowanych, jak i ratowników.

W ramach projektu PROTEUS zostanie zbudowana wersja demonstracyjna systemu, która pozwoli zweryfikować w praktyce nowe technologie i rozwiązania techniczne opracowane na jego potrzeby.

W ramach projektu PROTEUS powstanie symulator, który w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu będzie wykorzystywany do weryfikacji rozwiązań projektowych robotów mobilnych, a po wdrożeniu systemu, będzie także wykorzystywany do szkolenia i treningu obsługi robotów lub innych elementów systemu. Zadanie budowy symulatora należy do Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego, MEiL, PW.

W celu realizacji projektu stworzono konsorcjum złożone z siedmiu polskich podmiotów, w którym jednostką wiodącą jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

Pozostałymi członkami konsorcjum są:

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Politechnika Poznańska
  • Wydział Informatyki i Zarządzania (Instytut Informatyki),
 • Politechnika Warszawska
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Radioelektroniki),
  • Wydział Inżynierii Materiałowej (Zakład Projektowania Materiałów),
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej)
   • Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego
   • Zakład Teorii Maszyn i Robotów),
     
 • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wydział Techniki Wojskowej (Instytut Optoelektroniki).

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 .Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych . Numer umowy o dofinansowanie projektu kluczowego: POIG.01.02.01-00-014/08-00

www.projektproteus.pl