Ogłoszenia dziekanatu

Ważna informacja - środa za piątek

13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

W załączonych plikach znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia. Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Ważność legitymacji studenckich

Informujemy, że na mocy przepisów zewnętrznych* w wyniku których terytorium całego kraju zostało objęte obszarem czerwonym, mamy doczynienia z faktycznym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, w związku z czym:

Przysposobienie biblioteczne

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2020/2021

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2020/2021 - studia stacjonarne

Bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych

Wzorem lat poprzednich, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zorganizowane będą bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym.

Dokumenty_egzamin dyplomowy

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 do dnia 6.11.2020 w godzinach 11:00 – 14:00 w Dziekanacie pokój 126 można składać dokumenty dyplomowe z terminu 4 oraz pobrać okładki na pracę dyplomową.

Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe w roku 2019

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2019 dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendium Rektora i stypendium socjalne

Termin składania wniosków został wydłużony do 26.10.2020 r.

Wnioski o stypendium Rektora oraz socjalne będą przyjmowane codziennie od 19.10.2020r. w godzinach 10-14 w pokoju 128

Studia niestacjonarne

W związku z Decyzją Władz Wydział, a także wprowadzeniem strefy czerwonej w Warszawie, zajęcia na studiach niestacjonarnych w dniach 16-18.10.2020 będą odbywały się zdalnie.

Opłaty za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych w semestrze 2019Z oraz 2020L powtarzanych w semestrze 2020Z

Zgodnie z decyzją Rektora PW nr 208/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Stypendium naukowe imienia Justyny Moniuszko

Najlepszy student przystępujący na studia magisterskie wydziału MEiL, który wykaże się wysoką średnią oraz inżynierską pasją, będzie miał szansę otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1300 PLN brutto miesięcznie przez okres trzech semestrów.

Egzaminy dyplomowe

Ze względu na zdalną pracę Dziekanatu TERMIN 4 oraz TERMIN 6 (doniesienie oryginałów i odebranie okładek, złożenie pracy) zostają przesunięte na późniejszy termin. Uzupełnienie dokumentów będzie możliwe nawet po egzaminie dyplomowym.

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

Ze względu na zdalną pracę Dziekanatu termin składania wniosków o stypendia zostanie przedłużony.

Informacja o nowym terminie pojawi się w najbliższym czasie.

UWAGA!

Informujemy, że z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem Dziekanat oraz Prodziekani od poniedziałku 12.10.2020 r. przechodzą w tryb pracy zdalnej.

COVID-19

W związku z rosnącym zagrożeniem COVID-19 Dziekan Wydziału przypomina o zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej nr 104/2020 z dnia 30/09/2020

Przysposobienie biblioteczne

Informujemy, że w dniach 21-24 października 2020 odbędzie się szkolenie biblioteczne on-line, dedykowane wszystkim studentom przyjętym na studia I-go stopnia oraz II-go stopnia (po innych Uczelniach)

Stypendium Rektora na semestr zimowy 2020/2021

W celu uzyskania Stypendium Rektora należy w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2020 złożyć wypełniony wniosek.

Uwaga! Studenci przyjęci na studia stacjonarne I-go i II-go stopnia od semestru zimowego 2020/2021

Ostateczny termin doniesienia oryginałów dokumentów oraz podpisania ślubowania - 7.10.2020r. godz. 10:00 - 13:00, pokój 127

Dyżury Prodziekanów

Preferowany jest kontakt zdalny (MS Teams lub telefoniczny).  Załatwienie sprawy bezpośrednio jest możliwe po uprzednim umówieniu się.