Marek Dietrich

Marek Dietrich

PROFESOR

MAREK DIETRICH

zmarł 31 lipca 2009 roku w wieku 74 lat

Profesor Marek Dietrich, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, był wybitnym uczonym o uznanym autorytecie, nauczycielem akademickim wielce zasłużonym dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej i całego środowiska akademickiego, wykazującym niezwykle intensywną aktywność w wielu obszarach nauki i edukacji,
a zwłaszcza – w działaniach organizacyjnych dla Politechniki Warszawskiej i całego szkolnictwa wyższego.

Profesor Marek Dietrich był jednym z najmłodszych doktorów habilitowanych na Politechnice Warszawskiej – w chwili uzyskania stopnia miał 32 lata.

Pierwsze pełnione funkcje – kierownika Zakładu Podstaw Konstrukcji, prodziekana Wydziału MEiL, dyrektora Instytutu – ujawniły jego zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania dużymi zespołami pracowników. Nie mając ukończonych czterdziestu lat, w roku 1973 został dziekanem Wydziału MEiL, a w wyniku pierwszych wyborów władz Uczelni w roku 1981, został prorektorem Politechniki Warszawskiej.

Był wyróżniany i wybierany przez środowisko akademickie do pełnienia ważnych i zaszczytnych funkcji. Wywarł ogromny, pozytywny wpływ na losy Politechniki Warszawskiej, jej pracowników i studentów, pełniąc w trudnych latach osiemdziesiątych przez dwie kadencje funkcję prorektora, oraz na przeobrażenia Politechniki Warszawskiej w latach dziewięćdziesiątych, pełniąc przez dwie kadencje funkcję jej rektora. Proces transformacji Politechniki Warszawskiej, który zainicjował i którym kierował, był wówczas wzorem dla innych szkół wyższych.

Profesor Marek Dietrich pełnił wiele funkcji publicznych, był między innymi: przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, wiceprzewodniczącym Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP, członkiem Zespołu ds. Nagród Premiera RP, założycielem i pierwszym przewodniczącym Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego skupiającego wybitnych liderów środowisk gospodarczych i rektorów różnych uczelni, dyrektorem Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji utworzonego przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Akademię Medyczną (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Profesor Marek Dietrich był postacią znaną i cenioną przez środowisko akademickie, a również wśród elit gospodarczych, politycznych i dyplomatycznych.

Prowadził prace naukowe w wielu obszarach nauki, takich jak na przykład: dynamika, trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo w złożonych obiektach mechanicznych; biomechanika człowieka; metody projektowania implantów stawów; modelowanie stochastyczne. Opublikował przeszło 210 różnych prac, w tym artykułów, monografii, podręczników, w wydawnictwach i czasopismach polskich i zagranicznych.

Profesor Marek Dietrich prowadził wykłady na swojej macierzystej uczelni – Politechnice Warszawskiej, a także na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. we Włoszech, Indiach, Japonii, Szwecji, USA, Związku Radzieckim. Z racji swoich szerokich zainteresowań był zapraszany do wygłaszania referatów, wykładów i przemówień w różnych środowiskach i uczelniach.

W dowód uznania prof. Markowi Dietrichowi przyznano wiele dyplomów, medali, nagród i odznaczeń, w tym krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Przez studentów prof. Marek Dietrich został wyróżniony członkostwem honorowym Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (1996 r.) i Board of European Student of Technology (1999 r.).

Śmierć Profesora Marka Dietricha to wielka strata dla środowiska akademickiego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, Politechniki Warszawskiej i dla całego szkolnictwa wyższego.