Paweł Pyrzanowski

Paweł Pyrzanowski

prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Telefon: +48 22 234 7512
E-mail: paweł.pyrzanowski@pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej

Profesor Politechniki Warszawskiej

Wykładane przedmioty

 • Podstawy Konstrukcji Maszyn 2  
 • Współczesne metody pomiarowe i techniki eksperymentalne w termomechanice – studia doktoranckie, Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Zainteresowania naukowe

 • Mechanika eksperymentalna ciała stałego 
 • Współczesne metody eksperymentalne 
 • Zmęczenie i mechanika pękania 
 • Wytrzymałość kompozytów 
 • Biomechanika

Publikacje

Spis publikacji

Projekty z ostatnich lat

 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym – zadanie ZB14: Materiały inteligentne oraz bazujące na nich systemy zespolone (smart embedded systems) do zastosowania w lotnictwie – POIG.01.01.01-00-015/08-00 – 2008-15 – kierownik zadania na wydziale MEiL 
 • Smart Education for Engineering Doctors (SEED) – project w ramach Programu NAWA STER - PPI/STE/2020/1/00018 – 2020-23 r. – kierownik projektu

Pełnione funkcje

 • Society for Experimental Mechanics – SEM Polish Chapter – Sekretarz Zarządu 2009-15 
 • Danubia-Adria Society for Experimental Mechanics – członek – reprezentant Polski, od 2016 do chwili obecnej. 
 • Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej – członek założyciel, Sekretarz Zarządu 2015-18; Przewodniczący Zarządu od 2018 do chwili obecnej. 
 • Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk – Członek z wyboru, Przewodniczący Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej – 2016-20, 2020-23. 
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora Politechniki Warszawskiej ds. studenckiego ruchu naukowego, 2016-20. 
 • Członkostwo (jako zaproszony ekspert) w Senackiej Komisji ds. Kształcenia, 2016-20. 
 • Kierowanie Rektorską Komisją ds. standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toków studiów, 2016-20. 
 • Kierowanie grupą roboczą ds. merytorycznej oceny kierunków studiów w zadaniu „Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej  
  w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego” realizowanego w ramach projektu uczelnianego Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca, 2018-20. 
 • Pełnienie funkcji zastępcy kierownika Szkoły Doktorskiej PW nr 2, od 2020 do chwili obecnej. 
 • Pełnienie funkcji prodziekana ds. studenckich w latach 2008-16 (2 kadencje). 
 • Kierowanie projektem dydaktycznym „Kierunki zamawiane – pilotaż” na wydziale w latach 2008-12. 
 • Członkostwo w Komisji ds. Jakości Kształcenia w latach 2008-2020.  
 • Przewodniczenie Komisji ds. Jakości Kształcenia, od 2020 do chwili obecnej. 
 • Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia, od 2020 do chwili obecnej. 
 • Członkostwo w Komisji ds. Kształcenia, od 2012 do chwili obecnej. 
 • Opiekun specjalności Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, od 2018 do chwili obecnej. 
 • Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, od 2020 do chwili obecnej.

Nagrody

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców – 1996. 
 • Nagroda Ministra Transportu za najlepszą pracę habilitacyjną w dziedzinie transportu w roku 2006 
 • Nagroda indywidualna I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2006 
 • Nagroda indywidualna III st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne – 20017; 2018; 2019; 2020 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2017

Propozycje (lub obszary tematyczne) prac dyplomowych:

Prace przejściowe inżynierskie i magisterskie: 

 • Badania eksperymentalne oraz symulacje numeryczne w zakresie wytrzymałości i mechaniki materiałów i konstrukcji, w tym kompozytowych.  
 • Wykorzystanie systemów CAD/CAM/CAE do projektowania maszyn. 
 • Biomechanika – badania eksperymentalne w zakresie przetwarzania energii mechanicznej człowieka. 

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie: 

 • Badania eksperymentalne oraz symulacje numeryczne w zakresie wytrzymałości i mechaniki materiałów i konstrukcji, w tym kompozytowych.  
 • Wykorzystanie systemów CAD/CAM/CAE do projektowania maszyn. 
 • Biomechanika – badania eksperymentalne w zakresie przetwarzania energii mechanicznej człowieka 

Prace doktorskie: 

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna. Dokładna tematyka do uzgodnienia.

Hobby

 • Turystyka piesza, zwłaszcza górska,  
 • Żeglarstwo 
 • Krótkofalarstwo