Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału MEIL PW

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i aktywne wspieranie wszelkich działań w takich kierunkach, jak:

 1. Skupianie absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zwanych dalej "Wydziałem MEiL" w stowarzyszeniu, utrzymanie stałych kontaktów z absolwentami, wymiany doświadczeń oraz świadczenie pomocy koleżeńskiej.
 2. Współpraca z Wydziałem MEiL, oraz pracodawcami i instytucjami zatrudniającymi absolwentów Wydziału MEiL.
 3. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 4. Promocja stowarzyszenia oraz prowadzenie działań na rzecz utrzymania wysokiego poziomu i prestiżu Wydziału MEiL.
 5. Promocja osiągnięć techniczno-naukowych i sposobów ich wdrażania.
 6. Propagowania zasad etyki zawodowej.
 7. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w tym propagowanie wiedzy o szeroko pojętej proekologicznej edukacji społecznej.
 8. Pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej i dokształcaniu absolwentów.
 9. Uczestniczenie w rozwoju myśli technicznej związanej z obszarami badań i edukacji prowadzonymi na Wydziale MEiL.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie i promocja osiągnięć Wydziału  MEiL oraz jego Absolwentów, w Polsce i zagranicą.
 2. Udział w tworzeniu zaleceń, wytycznych oraz przepisów prawnych regulujących postępowanie między innymi w zakresie organizacji Wydziału MEiL, programów nauczania oraz szeroko rozumianych obszarów energetyki, lotnictwa, aplikacyjnych obszarów mechaniki oraz robotyki.
 3. Wspieranie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jak również współpracy w obszarze badań i rozwoju, służących rozwojowi dziedzin lotnictwa i energetyki (jw.), a w konsekwencji zrównoważonemu i bezpiecznemu rozwojowi tych gałęzi gospodarki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. Czynny udział w procesach legislacyjnych i konsultacjach społecznych przepisów krajowych oraz unijnych regulujących obszary badań i edukacji prowadzone na Wydziale MEiL.
 2. Przygotowywanie propozycji zmian i opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do organów administracyjnych (krajowych i unijnych) z propozycjami nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dotyczących gałęzi przemysłu związanych z działalnością Wydziału MEiL.
 4. Zacieśnianie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, Wydziałem MEiL oraz innymi firmami reprezentującymi przemysł związany z działalnością Wydziału MEiL, w tym energetykę, lotnictwo, robotykę i technologie kosmiczne, uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi – w szczególności w zakresie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, rozpoznawania zapotrzebowania rynku na innowacyjne produkty.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej o osiągnięciach badawczych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych Wydziału MEiL, a także o działalności studenckiego ruchu naukowego (kół naukowych działających przy Wydziale MEiL).
 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi absolwentów i przedstawicieli przemysłu.
 7. Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji służących pogłębieniu wiedzy fachowej i jej wymianie wśród członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych dotyczących prac prowadzonych przez Wydział MEiL.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej obejmującej wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych, prowadzenie stron internetowych i kont na portalach społecznościowych.
 9. Uczestniczenie w życiu Wydziału MEiL.

Historia

 • 5 maja 2022 – spotkanie założycielskie Stowarzyszenia
 • 19 sierpnia 2022 – wpis Stowarzyszenia do KRS
 • 5 września 2022 - Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

Statut

 • application/pdf Statut (641,34 kB, 14/09/2022 12:01)