Konkurs na stanowisko Stypendysty (magistranta lub doktoranta) w projekcie badawczym NCN OPUS 23

W związku z realizacją projektu pt.: Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych - sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty - magistranta lub doktoranta.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.
 • Instytucja realizująca: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
 • Planowy okres realizacji projektu: styczeń 2023 – grudzień 2025.

Projekt podejmuje wyzwanie opracowania metod modelowania hybrydowych (sztywno-podatnych) układów z więzami nadmiarowymi, zapewniających uzyskanie wiarygodnych wyników przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeniowej.

Pierwszy cel badawczy dotyczy opracowania algorytmów umożliwiających hybrydowe (sztywno-podatne) modelowanie układów wieloczłonowych. W tym celu, w początkowej fazie projektu, zostaną porównane różne metody modelowania podatności członów. Następnie najbardziej efektywne z nich zostaną użyte w proponowanych algorytmach hybrydowych. Dzięki temu symulacje – wykorzystujące model przybliżony, lecz wciąż odpowiadający fizyce – będą efektywne obliczeniowo.

Drugi cel badawczy skupia się na zaproponowaniu zagadnień testowych, pozwalających uwypuklić najistotniejsze problemy dotyczące modelowania układów z więzami nadmiarowymi. Zagadnienia te zostaną wykorzystane do wszechstronnego przetestowania opracowanych metod modelowania. Oceniona będzie poprawność i dokładność modeli, a także ich własności numeryczne, np. czas lub stabilność obliczeń.

Rozważania teoretyczne zostaną zweryfikowane i uzupełnione poprzez eksperymenty. W ramach trzeciego celu badawczego zostanie zaprojektowane i zbudowane stanowisko laboratoryjne, umożliwiające badania układów z więzami nadmiarowymi. Opracowane w projekcie modele obliczeniowe będą walidowane, a wyniki symulacji zostaną porównane z eksperymentami. Warto dodać, że w literaturze nie są dostępne wyniki eksperymentów skoncentrowanych na problemach typowych dla układów z więzami nadmiarowymi.

Projekt zaowocuje opracowaniem nowych narzędzi numerycznych, gotowych do implementacji w programach do obliczeń metodą układów wieloczłonowych, umożliwiających prowadzenie zautomatyzowanych analiz. Wyniki projektu będą stanowić konstruktywne rozwiązanie problemów związanych z modelowaniem układów z więzami nadmiarowymi. Możliwe będzie uzyskiwanie akceptowalnie dokładnych, osadzonych w fizyce układu, wyników symulacji, przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeń. Rezultaty projektu rozszerzą możliwości dostępnych obecnie metod modelowania.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom

 • Dyplom inżynierski uzyskany na kierunku mechanika i projektowanie maszyn lub robotyka i automatyka, lub kierunku pokrewnym.
 • Status studenta studiów drugiego stopnia lub doktoranta w szkole doktorskiej (w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie).
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
 • Przynajmniej podstawowe umiejętności programowania w językach C/C++ i Matlab.
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego, np. Adams, ANSYS, Creo, NX, LabVIEW.
 • Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki.

Opis zadań w projekcie

Stanowisko 1:

 • Analiza stanu wiedzy pod kątem metod modelowania układów odkształcalnych i technik redukcji modelu.
 • Opracowanie wydajnych obliczeniowo (zredukowanych) modeli mechanizmów o członach podatnych.
 • Porównanie i ocena wybranych metod modelowania odkształcalności członów mechanizmu.
 • Sporządzanie raportów i przygotowywanie publikacji.
 • Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych (opcjonalnie).

Stanowisko 2:

 • Analiza stanu wiedzy pod kątem metod modelowania odkształcalnych układów wieloczłonowych.
 • Opracowanie i przetestowanie metod modelowania podatności przegubów mechanizmu.
 • Opracowanie wydajnych obliczeniowo modeli układów wieloczłonowych z uwzględnieniem podatności przegubów.
 • Sporządzanie raportów i przygotowywanie publikacji.
 • Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych (opcjonalnie).

Termin składania ofert: 10 stycznia 2024 r. godz. 12:00.

Forma składania ofert: e-mail.

Warunki zatrudnienia

 • Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.
 • Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy (łącznie).
 • Wysokość stypendium: od 1000,00 do 5000,00 PLN/m-c w zależności od etapu studiów stypendysty i deklarowanego zaangażowania w realizację projektu.
 • Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe w ramach projektu.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Marek.Wojtyra@pw.edu.pl, temat wiadomości: OPUS – stanowisko 1 / 2 (należy wskazać numer stanowiska).

Wymagane dokumenty:

 • Kopia (skan) dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich (lub inny dokument potwierdzający ich ukończenie).
 • Dokument potwierdzający status studenta studiów magisterskich lub doktoranta w szkole doktorskiej lub deklaracja woli wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW.
 • Życiorys naukowy (CV), prezentujący przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia oraz zawierający informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (praca w kołach naukowych, udział w konferencjach, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody, wyróżnienia i stypendia, udział w projektach badawczych, lista publikacji).
 • List motywacyjny, zawierający krótki opis osiągnięć i zainteresowań naukowych oraz omówienie kompetencji niezbędnych podjęcia pracy w projekcie.
 • Inne dokumenty (skany) istotne dla rekrutacji do pracy w projekcie (np. certyfikat znajomości języka angielskiego, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, wyróżnienia lub nagrody itp.).

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w [np. CV, liście motywacyjnym, innych załączonych dokumentach] w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Kandydaci mogą zostać zaproszeni (za pomocą poczty e-mail) na rozmowę kwalifikacyjną z komisją stypendialną – ewentualne zaproszenie zostanie przesłane najpóźniej do dnia 12 stycznia 2024 r.

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.

Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 22 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Wydziału MEiL. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: Marek.Wojtyra@pw.edu.pl .

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w [np. CV, liście motywacyjnym, innych załączonych dokumentach] w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu prowadzenia akcji rekrutacyjnej – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacji
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów z dnia 20 grudnia 2023 r. na stanowisko Stypendysty (magistranta lub doktoranta) w projekcie badawczym pt. Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie na Stanowisko 1 i jedno zgłoszenie na Stanowisko 2. Oba zgłoszenia spełniały wymagania konkursu. Powołana przez Prorektora ds. Nauki komisja postanowiła przyznać wypłacane w ramach realizacji projektu stypendia, które otrzymywać będą:

 • Inż. Maksymilian Turovets
 • Inż. Paweł Iwaniuk