Oferta pracy w projekcie badawczym NCN SONATA 16

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach konkursu NCN SONATA 16 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy).

W związku z realizacją projektu pt.: [SENTENCE] Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych (The study of steam decomposition of methane to hydrogen in the presence of eletrochemical phenomena) finansowanego w ramach konkursu NCN SONATA 16 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy). Informacje dotyczące projektu oraz wymagania stawiane kandydatom zamieszczono poniżej.

Z powodu braku zgłoszeń termin naboru wniosków uległ wydłużeniu do 27.01.2022r. Obniżono też wymagania stawiane kandydatom.

Informacje o projekcie

 • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Szabłowski
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Planowy okres realizacji projektu: 02.07.2021r. – 01.07.2024r.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiego sposobu realizacji elektrochemicznej konwersji metanu do wodoru. Ze względu na specyfikę modus operandi MCFC i reformera, badania te powinny mieć interdyscyplinarny charakter, uwzględniając zjawiska elektrochemiczne, katalityczne, oraz wymiany masy, energii i ładunku elektrycznego. Celem projektu są badania procesów elektrochemicznej generacji pary wodnej podczas pracy ogniwa paliwowego, a następnie jej reakcja z metanem podczas rozkładu metanu do wodoru w reaktorze stanowiącym anodę ogniwa MCFC.

Nazwa Stanowiska: POST-DOC (adiunkt badawczy)

Wymagania:

 • Stopień doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa (uzyskany w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie),
 • Udokumentowane doświadczenie naukowe (takie jak udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, wystąpienia plakatowe lub ustne na konferencjach naukowych),
 • Mile widziane doświadczenie w wytwarzaniu, badaniu i modelowaniu materiałów dedykowanych do ogniw paliwowych MCFC,
 • Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki,
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

 • Modelowanie matematyczne procesów zachodzących na powierzchni katalizatora,
 • Nadzorowanie oraz udział w badaniach na stanowisku doświadczalnym,
 • Opracowanie dedykowanego węglanowego ogniwa paliwowego,
 • Analiza post-mortem aktywnych elementów reaktora do reformingu parowego,
 • Opracowanie modeli matematycznych elementów badanego systemu,
 • Walidacja modelu przy użyciu danych eksperymentalnych,
 • Analiza statystyczna danych eksperymentalnych,
 • Publikowanie wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu,
 • Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych,
 • Przygotowywanie raportów okresowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST.

Termin składania ofert: 27 stycznia 2022 r. do godziny 23:59.

Forma składania ofert: e-mail.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska,
 • Przewidywany okres zatrudnienia: 24 miesiące,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: marzec 2022 r.
 • Wysokość pensji: ok. 7000,00 PLN/m-c brutto,
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe w ramach projektu.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: lukasz.szablowski@pw.edu.pl, temat wiadomości: SONATA - POST-DOC.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora PW
 • Spis publikacji, wystąpień, nagród oraz wyróżnień,
 • List motywacyjny wraz z opisem kompetencji Kandydata w odniesieniu do wskazanych w konkursie wymagań,
 • Odpis dyplomu doktorskiego, lub inny dokument potwierdzający możliwość spełnienia warunku posiadania tytułu doktora na dzień rozpoczęcia pracy,
 • Życiorys (CV) zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych.

W życiorysie należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 31 stycznia 2022 r. do godziny 23:59.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Wydziału MEiL. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu

W wyniku otwartego konkursu na stanowisko POST-DOC (adiunkt badawczy) w projekcie badawczym NCN SONATA 16 o numerze rejestracyjnym 2020/39/D/ST8/02021 wybrana została Pani dr inż. Małgorzata Wójcik.