Stypendysta/Student/Doktorant

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 23.

W związku z realizacją projektu pt.: Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach (Investigation of the melting and solidification process of PCM immersed in the open-cell metal foam) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są  osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysta/Student/Doktorant. Informacje dotyczące projektu oraz wymagania stawiane kandydatom zamieszczono poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Planowy okres realizacji projektu: 09.01.2023 – 08.01.2026

Głównym celem projektu jest eksperymentalna i numeryczna analiza wielo-skalowych procesów transportu masy, pędu i energii zachodzących podczas krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego (PCM) wypełniającego otwarte pory pianki metalicznej. W części numerycznej projektu zostaną opracowane własne modele obliczeniowe: (a) mikro-skalowy, obejmujący pojedyncze pory pianki oraz (b) makro-skalowy, oparty o efektywne właściwości ośrodka niejednorodnego (kompozytu), wyznaczone również za pomocą modelu mikro-skalowego. Aby uzyskać głębszy wgląd w procesy mikro-makroskali, uwzględnione zostaną zarówno modele równowagowe, jak i nierównowagowe, co umożliwi systematyczne badanie lokalnej równowagi termicznej w skali pojedynczych porów i dostarczy praktycznych informacji ukierunkowanych na bardziej efektywne i niezawodne modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w kompozytach z pianki metalowej i PCM. Proponowane modele będą również zrównoleglone z wykorzystaniem bibliotek MPI oraz interfejsów OpenMP i CUDA. Zaproponowane modele zostaną zwalidowane w oparciu o badania przeprowadzone w ramach eksperymentalnej części projektu.

W części eksperymentalnej przewiduje się badania charakterystyk pracy dwóch wybranych praktycznych zastosowań materiałów zmiennofazowych, w których materiał ten pełni funkcję stabilizatora temperatury, a umieszczając go w piance metalicznej można znacząco poprawić jego efektywność; rozważa się badanie układów stabilizacji temperatury elektroniki (układów chłodzenia procesorów) oraz generatorów termoelektrycznych wykorzystujących okresowo dostępne źródła ciepła (np. przewidywanych do pracy na satelitach krążących wokół Ziemi) – urządzeń, które dzięki akumulacji ciepła w PCM mogą wytwarzać energię elektryczną również wówczas, gdy źródło ciepła nie jest dostępne. Przeprowadzone zostaną badania eksperymentalne tych dwóch układów w celu określenia wpływu wybranych parametrów (np. porowatość pianki metalowej, przechłodzenie i/lub przechłodzenie podczas topienia i krzepnięcia) na ich charakterystykę pracy. Prace doświadczalne obejmują również szczegółowe badania właściwości termofizycznych wybranych materiałów PCM, w szczególności pomiary ciepła właściwego i zmian entalpii w funkcji temperatury oraz pomiary przewodności cieplnej. Przewiduje się, że badania eksperymentalne pozwolą także dokładniej określić transport ciepła na granicy ścianka struktury porowatej – materiał PCM.  

Minimalne wymagania stawiane kandydatom:

Stanowisko I:

 • Ostatni semestr studiów inżynierskich lub wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek to energetyka lub mechanika i projektowanie maszyn lub pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
 • Umiejętności personalne takie, jak: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki,
 • dobra znajomość zagadnień wymiany ciepła i mechaniki płynów.
 • przynajmniej podstawowe doświadczenie w modelowaniu matematycznym i numerycznym procesów cieplno-przepływowych,
 • przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w językach C/C++ i matlab,
 • Podstawowa znajomość metod pomiaru właściwości termofizycznych

Opis zadań w projekcie

Stanowisko I:

 • Opracowanie wyidealizowanych geometrii ośrodka porowatego (pianki)
 • Opracowanie rzeczywistych geometrii ośrodka porowatego na podstawie skanów mikro-tomograficznych.
 • Wygenerowanie siatek objętości kontrolnych w ww. geometriach.
 • Opracowanie mikro-skalowego modelu transportu ciepła i konwekcji w obszarze porowatym w skali kilku porów.
 • Opracowanie makro-skalowego modelu transportu ciepła i konwekcji w obszarze porowatym.
 • Weryfikacja implementacji modeli i walidacja modeli w oparciu o dane z literatury i wyniki eksperymentów.
 • Określenie właściwości materiałowych kompozytu na podstawie symulacji w mikro-skali.
 • Zrównoleglenie ww. modeli numerycznych.
 • Udział w konferencjach.
 • Przygotowanie raportów i publikacji.

Stanowisko II:

Termin składania ofert: 12 czerwca 2023, 20:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie w formie stypendium. Po okresie próbnym (6 miesięcy) możliwość przedłużenia do 36 miesięcy (łącznie).

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis (skan) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (nie dotyczy studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich)
 2. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, ew. informacje o zaangażowaniu w działalność naukową
 3. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych oraz potwierdzenie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje (nieobowiązkowe).

Dokumenty w formie elektronicznej (w formie plików PDF) należy wysyłać na adresy miroslaw.seredynski@pw.edu.pl; maciej.jaworski@pw.edu.pl. W tytule emaila należy wpisać „OPUS 23 stanowisko I”. Kandydaci mogą zostać poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną .Konkurs będzie rozstrzygnięty w ciągu 2 tygodni od terminu składania dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać u dr hab. inż. Mirosława Seredyńskiego (miroslaw.seredynski@pw.edu.pl).

Klauzula rodo:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Politechnikę Warszawską w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu prowadzenia akcji rekrutacyjnej – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. … RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacji
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.