Inżyniera biomedyczna, granty 2022

Granty wewnętrzne dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżyniera biomedyczna.

Szczegółowy tryb konkursu, wnioski porozumienia oraz protokoły odbioru określa Regulamin  przyjęty prze RND IB w dniu 16.02.2022 r.

Termin składania wniosków 18 marca 2022- termin zakończenia realizacji grantu to 31.10.2023. Wnioski należy składać do  Sekretariatu RND IB - Wydział Mechatroniki pok.121 lub 122