MEiL kolejny rok na podium w rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy

MEiL kolejny rok na podium w rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy

Wyniki najnowszego rankingu kierunków technicznych, które prowadzone są na naszym Wydziale.

1. miejsce dla kierunku Energetyka
1. miejsce dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka
1. miejsce dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
2. miejsce dla kierunku Automatyka i robotyka

Kierunki MiBM (u nas MiPM) oraz AiR (u nas RiA) prowadzone są także przez inne wydziały PW – zatem jest to wspólne osiągnięcie, jednak kierunki Energetyka oraz Lotnictwo i kosmonautyka prowadzone są tylko na MEiL.

Ranking corocznie przeprowadzony jest przez miesięcznik Perspektywy, a przy jego tworzeniu kapituła rankingu bierze pod uwagę poniższe kryteria: 

PRESTIŻ

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (pracownicy uczelni, którzy uzyskali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w latach 2018-2022). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie – przeprowadzone w maju 2023 r., metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – realizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badań z lat 2017-2020). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dyscyplinach.

POTENCJAŁ AKADEMICKI

Kategoria naukowa – określony poprzez ocenę kategorii naukowej, uwzględniające ewaluację uczelni w latach 2017-2021, dla dyscypliny wiodącej danego kierunku studiów.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

Akredytacje – wskaźnik mierzony liczbą posiadanych aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych, ważnych akredytacji programowych PKA z oceną wyróżniającą, które da się przyporządkować do danego kierunku studiów (przyznawanych do 2018 roku) oraz certyfikatów doskonałości kształcenia (przyznawanych przez PKA obecnie). Źródło: baza PKA oraz bazy międzynarodowych agencji akredytacyjnych.

Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami rozszerzonych egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2022 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2018-2022; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2018-2022 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal.

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2018-2022; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal.

FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2018-2022; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2018-2022; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2018-2022, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

Studenci zagraniczni – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent uzyskają maksymalną liczbę punktów. Źródło: POL-on.

Nasza uczelnia Politechnika Warszawska kolejny rok w czołówce z zasłużonym pierwszym miejscem wśród uczelni technicznych i trzecim wśród uczelni akademickich!

Gratulujemy wszystkim wydziałom, które przyczyniły się do tego sukcesu!