Rozwój edukacji lotniczej i kosmicznej: kroki Politechniki Warszawskiej

Jednym z kierunków kształcenia na Wydziale MEiL, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia jest Lotnictwo i kosmonautyka oraz anglojęzyczny odpowiednik - Aerospace Engineering.

Zasługą jego atrakcyjności jest głównie integracja najnowocześniejszych metod kształcenia z kompleksowością rozwiązań, które wdrażamy w tym obszarze.

Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez naukowców zaangażowanych w proces kształcenia oraz ścisłej współpracy z przemysłem lotniczym, program nauczania na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka zawiera ważny i pożądany, przez studentów oraz pracodawców, aspekt praktyczny. Na interdyscyplinarność tych działań składają się między innymi projekty naukowo-badawcze realizowane z firmami lotniczymi i kosmicznymi, jak również kursy i szkolenia specjalistyczne oraz wydarzenia branżowe takie jak targi, sympozja i konferencje.

W ciągu ostatnich tygodni, dwóch pracowników Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego wzięło udział w międzynarodowych konferencjach branży lotniczej.

Dr inż. Maciej Zasuwa - kierownik Laboratorium Symulatorów tradycyjnie już, uczestniczył w corocznym prestiżowym wydarzeniu Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference w Stanach Zjednoczonych, będącym największą na świecie konferencją symulatorową. Jej tematyka skupiona była w dużej mierze wokół zastosowania generatywnych modeli sztucznej inteligencji w szkoleniu pilotów, co pozwoli w nieodległej przyszłości wzbogacić zajęcia dydaktyczne o zagadnienia z tego zakresu.

Z kolei dr inż. Antoni Kopyt uczestniczył w konferencji 2023 AHFE International Conference on Human Factors in Design, Engineering, and Computing (AHFE 2023 Hawaii Edition), podczas której wygłosił dwie prelekcje poświęcone technologiom bezzałogowych statków powietrznych. Tematem pierwszego wystąpienia był innowacyjny trójstopniowy system do szkolenia operatorów UAV wykorzystujący rzeczywistość mieszaną. Tematyka ta stanowi jeden z ważniejszych, aktualnych trendów badawczych w zespołach naukowców z Wydziału MEiL, co pozwala na stałe uatrakcyjnianie programu kształcenia o aspekty praktyczne w zakresie budowy, eksploatacji i zastosowania BSP. Drugie wystąpienie na konferencji dotyczyło równie istotnego zagadnienia – rozwoju i przyszłości systemów bezzałogowych nad terenami zurbanizowanymi. Praca ta była realizowana w ramach programu wspólnego z NASA Langley Research Center - System Wide Safety.

Dzięki partnerstwu przemysłowemu z firmą Boeing Company koordynowanemu przez dr. inż. Sebastiana Topczewskiego oraz dr. inż. Macieja Zasuwę, zasoby wydziału wzbogaciły się w ostatnim czasie o symulator samolotu Boeing 737 MAX. Stanowisko to wypełnia lukę między wiedzą teoretyczną a umiejętnościami praktycznymi zdobywanymi podczas studiów i pozwala na stałe doskonalenie naszych zasobów szkoleniowych.

Współpraca ta dała nam również możliwość realizacji nowych projektów studenckich we współpracy z firmą Boeing. Są one skoncentrowane wokół systemów lotniczych i symulatorów lotu oraz szkoleniu operatorów UAV. Projekty te, zarządzane przez dr. inż. Macieja Zasuwę i dr. inż. Antoniego Kopyta, będą wykorzystywać metodologię tutoringu, co pozwoli zapewnić naszym studentom kompleksowe i efektywne techniki edukacyjne.

Inicjatywy te, nie tylko pokazują zaangażowanie pracowników naszego Wydziału w zaawansowane szkolenia i współpracę międzynarodową, ale także podkreślają silne partnerstwo z branżą lotniczą. Łącząc doskonałość akademicką z praktyczną wiedzą ekspercką, wytyczamy naszym studentom i absolwentom ścieżkę rozwoju, która ułatwi im wejście na rynek pracy.

IMG_8218

Członkowie Zespołu dynamiki i sterowania obiektów latających Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (dr inż. Maciej Zasuwa, dr inż. Sebastian Topczewski, dr inż. Antoni Kopyt).