Trzech naukowców MEiL z dofinansowaniem NCN

W ramach ogłoszonego we wrześniu 2020 r. konkursu SONATA 16, do finansowania skierowano 3 projekty z naszego Wydziału.

[SENTENCE] "Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych"

  • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Szabłowski
  • Wysokość dofinansowania: 769 820 PLN

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiego sposobu realizacji elektrochemicznej konwersji metanu do wodoru. Ze względu na specyfikę modus operandi MCFC i reformera, badania te powinny mieć interdyscyplinarny charakter, uwzględniając zjawiska elektrochemiczne, katalityczne, oraz wymiany masy, energii i ładunku elektrycznego. Celem projektu są badania procesów elektrochemicznej generacji pary wodnej podczas pracy ogniwa paliwowego, a następnie jej reakcja z metanem podczas rozkładu metanu do wodoru w reaktorze stanowiącym anodę ogniwa MCFC.

"Topografia dna w układach z powierzchniowymi falami wodnymi - czy natura jest skuteczniejsza od człowieka?" 

  • Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Marcin Bobiński
  • Wysokość dofinansowania: 579 500 PLN

Głównym celem tego projektu badawczego będzie odpowiedzenie na pytanie czy naturalne zmiany w topografii dna meandrującej rzeki mogą zwiększać strumień energii jaki jest transmitowany w odniesieniu do powierzchniowych fal wodnych oraz jak wzrost ten ma się do specjalnie zaprojektowanego przez człowieka dna? Czy człowiek może być skuteczniejszy od natury? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania porównamy propagację powierzchniowych fal wodnych w różnych geometriach falowodów ze specjalnie ukształtowanym dnem ukrywającym defekty oraz dnem wygenerowanym przez przepływ.

"Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego"

  • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Jan Kapusta
  • Wysokość dofinansowania: 896 456 PLN

Projekt dostarczy odpowiedzi na temat całościowego efektu gwałtownego wrzenia na proces formownia sprayu w przypadku zderzających się strug. Zidentyfikowane zostaną również kryteria zmiany charakteru sprayu z uwagi na proces gwałtownego wrzenia. Całościowe zrozumienie procesu będzie możliwe poprzez połączenie trzech rozważanych aspektów: parametrów strumienia w pobliżu dyszy, procesu mieszania w obszarze kolizji oraz ewolucji i parametrów sprayu w większej odległości od wylotu z dysz. Doprowadzi to do zrozumienia procesu mieszania zderzających się strumieni w warunkach gwałtownego wrzenia w otoczeniu nieruchomym jak i w warunkach przepływu poprzecznego.