Staże krajowe

Staże krajowe finansowane w ramach projektu „Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” przewidziane są dla studentów zarejestrowanych na V lub VI semestr polskojęzycznych stacjonarnych studiów inżynierskich kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 przewidziano sfinansowanie ok.  45 krajowych staży studenckich, trwających od 1 do 3 miesięcy w wymiarze min. 120h/mc.w podziale - około 30 staży dla kierunku Energetyka oraz około 15 staży dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Wynagrodzenie miesięczne w ramach stażu wynosi 1728 zł miesięcznie, pod warunkiem zrealizowania przez stażystę nie mniej niż 120 godzin zegarowych stażu w miesiącu, w tym nie mniej niż 20 godzin zegarowych w tygodniu.

W przypadku, gdy miejsce stażu znajduje się w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty, Stażyście przysługuje, za zgodą Komisji Stażowej, refundacja kosztów zakwaterowania. Dofinansowanie zakwaterowania przewidziane jest dla około 30% osób spełniających ww. wymagania. Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania jeśli student w czasie roku akademickiego korzysta z akademika/wynajętego mieszkania i w tym samym czasie odbywa staż.

Dla studentów I stopnia do średniej we wniosku o przyznanie finansowania stażu liczą się oceny od początku studiów.

Na etapie rekrutacji do programu stażowego, student zobowiązany jest złożyć wniosek (załącznik nr 3) oraz załącznik nr 1 (wydruk obowiązkowo w kolorze) i 4, zgodne z poniższym wykazem. 

Decyzją Kierownika Projektu, studenci zainteresowani rozpoczęciem stażu w terminie wcześniejszym niż zakłada to Regulamin staży, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w poniższych terminach:

1. staże rozpoczynające się od kwietnia 2019r. - termin dostarczenia dokumentów do 15 marca 2019r. (nie więcej niż 5 staży) 

2. staże rozpoczynające się od maja 2019r. - termin dostarczenia dokumentów do 12 kwietnia (nie więcej niż 5 staży) 

Pozostałe terminy naboru zgodnie z ogłoszeniem. 

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków:

application/pdf ogłoszenie_2019 (332,91 kB, 25/02/2019 13:06)

Finansowanie staży przyznawane jest na podstawie Regulaminu:

Środki finansowe na staże pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach realizacji III Osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Projektu od 18 lutego do 14 czerwca 2019r. w godz. 7:00-13:00 - Instytut Techniki Cieplnej, pok. 305E.

UWAGA!

Z uwagi na mniejszą niż spodziewana liczbę zgłoszeń, istnieje jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania staży. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Informacja ta dotyczy wyłącznie nowych osób; na chwilę obecną nie ma możliwości przedłużania staży.

Oferta stażu w firmie Mitsubishi Electric w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

------------------------------------------------------------------------------

Propozycje otrzymane od pracodawców w ramach naboru na staże w 2019r.:

Oferta stażu w firmie ENEA Innowacje Sp. z o.o.
application/pdf Enea (100,40 kB, 9/04/2019 11:50)
Oferta stażu w Instytucie Energetyki
application/pdf IEN_HiTEP_staze_2019 (500,05 kB, 25/04/2019 07:30)
Oferta stażu w CBI Pro-Akademia
application/pdf CBI_Pro-Akademia_oferta stażowa_2019-04 (464,78 kB, 29/04/2019 07:54)

W 2019r. Wydział nie pośredniczy w znalezieniu pracodawców w ramach projektu.

Propozycje otrzymane od pracodawców w ramach naboru na staże w 2019r (archwium):

application/pdf Ogłoszenie_Elektrownie Wiatrowe_ORLEN (140,02 kB, 14/05/2019 13:51)
application/pdf EDC (167,06 kB, 9/04/2019 11:48)

Propozycje otrzymane od pracodawców w ramach naboru na staże w 2018r.: