Staże krajowe

Staże krajowe finansowane w ramach projektu „Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” przewidziane są dla studentów zarejestrowanych na V lub VI semestr polskojęzycznych stacjonarnych studiów inżynierskich kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 przewidziano sfinansowanie ok.  45 krajowych staży studenckich, trwających od 1 do 3 miesięcy w wymiarze min. 120h/mc.

Wynagrodzenie miesięczne w ramach stażu wynosi 1728 zł miesięcznie, pod warunkiem zrealizowania przez stażystę nie mniej niż 120 godzin zegarowych stażu w miesiącu, w tym nie mniej niż 20 godzin zegarowych w tygodniu.

W przypadku, gdy miejsce stażu znajduje się w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty, Stażyście przysługuje, za zgodą Komisji Stażowej, refundacja kosztów zakwaterowania. Dofinansowanie zakwaterowania przewidziane jest dla około 30% osób spełniających ww. wymagania.

Dla studentów I stopnia do średniej we wniosku o przyznanie finansowania stażu liczą się oceny od początku studiów.

Na etapie rekrutacji do programu stażowego, student zobowiązany jest złożyć wniosek (załącznik nr 2) oraz załącznik nr 1 i 4, zgodne z poniższym wykazem.

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków:

Finansowanie staży przyznawane jest na podstawie Regulaminu:

Środki finansowe na staże pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach realizacji III Osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Projektu od 18 lutego do 15 maja 2019r. w godz. 7:00-13:00 - Instytut Techniki Cieplnej, pok. 305E.

Wydział nie pośredniczy w znalezieniu pracodawców w ramach projektu.

Propozycje otrzymane od pracodawców w ramach naboru na staże w 2018r.: