Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Organizator

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Adres

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Opis studiów

Studia podyplomowe zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS - Safety Management System) są adresowane do kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwach lotniczych (w całym zakresie rynkowym tj.: projektowanie i produkcja, obsługa, szkolenie lotnicze, operacje lotnicze, lotniska, nawigacja, nadzór lotniczy i inni). W związku z rozpowszechnianiem zarządzania bezpieczeństwem ukończenie studiów będzie przydatne w zasadzie dla wszystkich pracowników branży lotniczej bez względu na stanowisko jakie piastują. Studia pozwolą ich uczestnikom na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz poszerzenie zakresu wiedzy w dziedzinach bezpośrednio nie związanych z tematyką lotniczą, ale raczej ogólną w obszarze kompetencji miękkich, których rola bieżąca w lotnictwie rośnie od kilku lat bardzo znacząco.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL oraz specjalistów z branży lotniczej, którzy na bieżąco są zaangażowani w zarządzanie bezpieczeństwem i jakością. W zakresie przedmiotów nie związanych z techniką lotniczą, do współpracy zaprosiliśmy praktyków.

Podczas zajęć będą się odbywały prezentacje lub telekonferencje ze specjalistami zagranicznymi, którzy będą przedstawiać najnowsze teorie i rozwiązania praktyczne w zakresie SMS-a i szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem oraz aspektami społecznymi.

W ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia dotyczące identyfikacji i zarządzania zagrożeniami, zarządzania bezpieczeństwem, identyfikacji współczynników bezpieczeństwa (SPI) oraz aspekty czynnika ludzkiego i zarządzania czynnikiem ludzkim. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z aspektami społecznymi, które mają znaczący wpływ na sytuację firm lotniczych i panujące w nich kulturę i atmosferę. Ćwiczone będą rozwiązania sytuacji typowych w których może się znaleźć kierownik bezpieczeństwa (Safety Manager/Officer).

W ramach zajęć przewidziano prezentacje standardów bezpieczeństwa, które są stosowane równolegle do typowych przepisów lotniczych, będą też analizowane rozwiązania pozwalające na zintegrowanie zarządzania oraz na zmniejszenie obciążenia personelu działu bezpieczeństwa. Wobec komplikującej się sytuacji społecznej na świecie, w kraju i w branży lotniczej przewidziano ćwiczenia ułatwiające „przetrwanie” w tych trudnych czasach, które pozwolą na poprawę dobrostanu uczestników studiów, a potem również ich podwładnych.

Na podstawie egzaminu końcowego lub pracy końcowej absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej. Będą mogli również zdać egzamin i uzyskać certyfikat Menadżera Bezpieczeństwa w Lotnictwie wydanego przez TUV Nord Polska Sp. z o.o.

Plan studiów:

Grupy przedmiotów Semestr I
Godziny ECTS
W C
Informacje wstępne, środowisko prawne SMS 16 0 3
Cele i struktura SMS-a 8 8 2
Polityka i promocja bezpieczeństwa 8 8 4
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem 24 24 6
Razem 56 40 15

Łączna liczba godzin: 96

Grupy przedmiotów Semestr II
Godziny ECTS
W C  
Środowisko operacyjne i integracja SMS-a 16 16 5
Zmiany oraz doskonalenie SMS-a 16 8 4
Elementy czynnika ludzkiego 24 24 6
Razem 56 48 15

Łączna liczba godzin: 104

Po ukończeniu studiów absolwent:

Absolwent studiów będzie potrafił scharakteryzować specyfikę potrzeb w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w przypadku operacji i wynikających z nich problemów projektowania, produkcji, obsługi i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu samolotów i śmigłowców. Uczestnik studiów będzie potrafił opisać i ocenić zagrożenia na jakie może natrafić statek powietrzny lub eksploatująca go firma oraz jego załoga. Będzie potrafił pokierować zespołem, który wykonuje analizy pojedynczych zagrożeń lub analizy bezpieczeństwa wynikające z określonej sytuacji technicznej lub operacyjnej.

W ramach pracy w zespole lub przy kierowaniu w/w zespołem będzie potrafił ocenić zagrożenia, sformułować cele bezpieczeństwa dla danego zadania lub całego przedsiębiorstwa. W związku z bardzo dużym wpływem czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo operacji lotniczych będzie potrafił identyfikować te ograniczenia, kontrolować je i zarządzać nimi. Dodatkowo na podstawie wiedzy ogólnej dotyczącej aktualnej sytuacji w regionie i na świecie, samodzielnie lub z zespołem będzie potrafił identyfikować zagrożenia mogące wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa i zagrozić jego bezpieczeństwu, bezpieczeństwu produktów, pracowników lub otoczenia. Dzięki znajomości regulacji prawnych i zasad tworzenia systemów bezpieczeństwa w lotnictwie będzie w stanie kierować lub współkierować przedsiębiorstwem lotniczym w okresie poważnych zagrożeń i turbulencji oraz efektywnie łagodzić ich wpływ na stanprzedsiębiorstwa i dobrostan jego pracowników, a także poprzez cele bezpieczeństwa ustalać priorytety działania firmy.

Czas trwania

  • 2 semestry (13 dwudniowych zjazdów: sobota, niedziela).
  • 200 godzin dydaktycznych.
  • Rozpoczęcie zajęć planowane jest 5.10.2024 r.

Zasady naboru

  • Rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem formularza ze strony https://rekrutacja.pw.edu.pl/
  • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Instrukcja obsługi systemu rejestracji (21,99 kB, 10/01/2024 14:01)
  • Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na studiach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Termin rekrutacji (zgłoszeń)

  • od 14.06.2024 do 15.09.2024

Opłaty

  • 7100 zł

Dodatkowych informacji udzielają