Studia doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Instytut Techniki Cieplnej
 ul. Nowowiejska 21/25 pok. 307a
 telefon: 22 234 52 26, 22 825 02 41
 e-mail: andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich

Mgr Justyna Misiejuk

Instytut Techniki Cieplnej PW,
 ul. Nowowiejska 21/25 pokój 206
 telefon: 22 234 52 47
 e-mail: studia.doktoranckie@meil.pw.edu.pl

Godziny przyjęć:

9:00-10:30 oraz 13:30-15:00

Skład Rady Doktorantów

  1. Dawid Maleszyk dawid.maleszyk@pw.edu.pl, pokój 235 ITLiMS
  2. Filip Parol filip.parol.dokt@pw.edu.pl, pokój 36 ITLiMS
  3. Artur Mościcki: artur.moscicki.dokt@pw.edu.pl, pokój 36 ITLiMS

Podstawowe informacje o studiach doktoranckich przy wydziale MEiL:

Studia trwają 4 lata. Polegają na prowadzeniu samodzielnych badań naukowych, poszerzaniu wiedzy oraz aktywnym udziale w życiu naukowym Wydziału. Każdy Doktorant przed rozpoczęciem studiów wybiera sobie indywidualnego opiekuna naukowego spośród profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału.

  1. Doktorant może uzyskać stypendium. Doktorant pobierający stypendium ma obowiązek prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze 90 godzin na rok.
  2. Rekrutacja na Studia Doktoranckie odbywa się dwa razy w roku, we wrześniu i w lutym.
  3. Studia przebiegają wg. programu kształcenia ustalonego przez Radę Wydziału oraz zgodnie z indywidualnym planem studiów opracowanym przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym.
  4. Każdy semestr studiów zaliczany jest przez Kierownika Studiów Doktoranckich na podstawie pisemnego sprawozdania doktoranta i opinii opiekuna naukowego.
  5. Program kształcenia zawiera wykłady podstawowe i zaawansowane, zajęcia z języka angielskiego oraz udział w seminariach naukowych.
  6. Nie później niż na trzecim roku studiów powinno nastąpić otwarcie przewodu doktorskiego. Przed upływem czterech lat studiów doktorant musi przygotować rozprawę naukową zawierającą oryginalny przyczynek do wiedzy, kwalifikujący się do publikacji w uznanym wydawnictwie naukowym.