Stypendia

1. Stypendia z funduszu stypendialnego

- stypendium socjalne

- stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

2. Stypendium Ministra

3. Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

4. Fundusz Wsparcia dla studentów i doktorantów

     - NOWOŚĆ od semestru letniego 2023/2024 Specjalne Stypendium Jana Tomaki, który umożliwia studentom i doktorantom pochodzącym z Etiopii (a w przypadku ich braku, pochodzących z innych krajów afrykańskich) złożenie wniosku o wsparcie finansowe.

    https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Fundusz-Wsparcia-dla-studentow-i-doktorantow

5. Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW

Informacje dotyczące stypendiów, regulaminy oraz obecnie obowiązujące druki dostępne są na stronie: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia

Oświadczenie o braku możliwości przedłożenia dokumentów do stypendium socjalnego przez obywateli Ukrainy/ ЗАЯВА про не можливості подати необхідні документи для подання заяви на соціальну допомогу.

Pełnomocnictwo do dokonania czynności związanych z procesem uzyskania pomocy materialnej w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023, w szczególności do:

  1. osobistego doręczenia wniosku oraz dokumentów wymaganych do uzyskania stypendium: socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości/rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne/rektora dla tegorocznych maturzystów,
  2. odbioru decyzji stypendialnej oraz do złożenia podpisu potwierdzającego odbiór decyzji.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pełnomocnictwo (22,24 kB, 11/10/2022 08:41)

Wypełnione wnioski należy składać w Dziekanacie. Terminy składania wniosków stypendialnych podawane są na początku semestru na MSTeams w zespole Forum dla studentów MEiL/Informacje i ogłoszenia Dziekanatu. Dostęp do zespołu Forum dla Studentów MEL: https://tinyurl.com/ogloszeniadziekanatumeil

Wnioski o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie trwania całego roku akademickiego. W przypadku przyznania takiego stypendium wypłata następuje od miesiąca następnego, po dacie wpłynięcia wniosku.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1 051,70 zł (na podstawie art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW)

Numer konta do wypłaty stypendium

Numer konta do wypłaty stypendium należy uzupełnić w systemie USOSWeb/ dla wszystkich/Konto bankowe i urząd skarbowy.

Numer konta powinny uzupełnić osoby występujące z wnioskiem o stypendium po raz pierwszy oraz osoby, które zmieniły numer konta.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

mgr inż. Grzegorz Kamiński

 

Pracownicy Dziekanatu

lic. Monika Kośnik

mgr inż. Dorota Smukowska

 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl
Specjalista administracyjny ds. osób niepełnosprawnych: mgr Aleksandra Duszyńska
e-mail: aleksandra.duszynska@pw.edu.pl
tel. 22 234 13 15, 695 910 787
Warszawa, ul. Rektorska 4, Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, p. 0.24

https://pl-pl.facebook.com/SONPW/