Zasady rejestracji na kolejne semestry

Załącznik do decyzji Dziekana nr 121/2020 z dnia 18.10.2020

Zaliczenia przedmiotów

 1. Typy zajęć, które mogą być realizowane w ramach przedmiotu, obejmują między innymi: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia projektowe, zajęcia laboratoryjne i seminaria.
 2. Zaliczanie przedmiotu polega na weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w wyniku realizacji wszystkich zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
 3. Przedmiot realizowany w danym semestrze w formie zajęć różnego typu podlega ocenie końcowej ustalanej zgodnie z regulaminem przedmiotu.
 4. Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie studentowi odpowiedniej liczby punktów określonej w programie studiów zgodnie z Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
 5. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu, realizacji przedmiotu równoważnego lub przedmiotu z tej samej grupy przedmiotów w zależności od programu studiów.
 6. W przypadku, gdy w ramach powtarzanego przedmiotu są realizowane zajęcia różnego typu, student może zostać zwolniony z obowiązku powtórzenia niektórych zajęć, dla których osiągnięte efekty uczenia się zostały zweryfikowane pozytywnie. Warunki takiego zwolnienia określa regulamin przedmiotu.
 7. Przedmiot można powtarzać jedynie dwukrotnie. Osoba, która trzykrotnie nie zaliczyła przedmiotu może zostać skreślona zlisty studentów.

System ocen

 1. Stopień osiągnięcia efektów uczenia się dla danego przedmiotu jest określany przy użyciu ocen, które są określone w Regulaminie studiów
 2. Z każdego przedmiotu, po zakończeniu semestru wystawia się jedną ocenę, niezależnie od podziału zajęć na wykłady, ćwiczenia i laboratoria.
 3. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Regulamin rejestracji na kolejny semestr

 1. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest suma liczby punktów (ECTS) przyznanych za zaliczone przedmioty.
 2. Nominalna liczba punktów ECTS wynosi 30 na semestr.
 3. Uzyskanie liczby punktów ECTS nie mniejszej niż iloczyn liczby zrealizowanych semestrów studiów (etapów studiów) i nominalnej liczby ECTS w semestrze oznacza spełnienie pełnych wymagań rejestracyjnych.
 4. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr studiów jest spełnienie minimalnych wymagań rejestracyjnych. Liczby punktów ECTS stanowiące minimalne wymagania rejestracyjne dla poszczególnych etapów studiowania zamieszczono w tabelach na końcu dokumentu.
 5. Uzyskanie liczby punktów ECTS mniejszej niż pełne wymagania rejestracyjne, ale nie mniejszej niż podane w tablicy wymagania minimalne jest równoważne rejestracji warunkowej.
 6. Stwierdzenie braku postępów w nauce na podstawie niespełnienia przez studenta minimalnych wymagań rejestracyjnych może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta Dziekan może podjąć decyzję o rejestracji warunkowej na kolejny semestr mimo niespełnienia minimalnych wymagań rejestracyjnych.
 8. Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż dwa semestry ponad nominalny czas trwania studiów. Do ograniczenia maksymalnego czasu studiowania nie wlicza się okresów urlopów.
 9. Ponowną rejestrację (przedłużenie nominalnego czasu trwania studiów) można uzyskać na ostatni semestr w programie studiów. W szczególnych przypadkach pierwsza powtórna rejestracja jest możliwa w odniesieniu do przedostatniego semestru w programie studiów.
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Rejestracja na semestr II III IV V VI VII
Liczba zgromadzonych punktów 22 44 68 98 130 170
Studia stacjonarne II stopnia
Rejestracja na semestr II III IV*)
Liczba zgromadzonych punktów 22 50 80
*) dotyczy studiów 4-semestralnych
Studia niestacjonarne II stopnia
Rejestracja na semestr II III IV
Liczba zgromadzonych punktów 22 50 80

Podania o rejestrację warunkową, o powtórzenie semestru, o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej należy złożyć poprzez USOSWeb.