Studia stacjonarne

ENERGETYKA

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje gruntowną wiedzę z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii zapewniającą wykształcenie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli zagadnień związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do twórczej pracy związanej z badaniami, projektowaniem, realizacją inwestycji i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych, jak również z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do twórczej pracy związanej z badaniami i prowadzeniem procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii w maszynach i urządzeniach energetycznych, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii. Posiada wiedzę w zakresie zakładania małych firm i zarządzania nimi. 

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Energetyka

 • przedsiębiorstwa wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią cieplną i elektryczną
 • przedsiębiorstwa realizujące inwestycje w energetyce oraz eksploatujące systemy energetyczne
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii
 • elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej i gminnej, administracja publiczna związana z energetyką na szczeblu centralnym, miejskim i gminnym
 • działy związane z eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych, m.in. w przemyśle, miastach, budynkach
 • biura projektów i działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw związanych z energetyką
 • placówki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje wykształcenie odpowiadające wymogom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych działów gospodarki o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią, potrzebom linii lotniczych w zakresie eksploatacji oraz potrzebom ośrodków naukowych w zakresie badań, projektowania, konstruowania i użytkowania statków powietrznych i rakiet. Wykształcenie to jest oparte na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, procesów spalania, materiałów i technologii lotniczych i kosmicznych, podstaw elektroniki i informatyki (w tym CAD). 

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje wykształcenie umożliwiające podjęcie twórczej pracy naukowo-badawczej w zakresie budowy, optymalizacji, unowocześniania, wdrażania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Jest przygotowany do pracy badawczej w zespołach międzynarodowych, samodzielnego śledzenia rozwoju technologii, pełnego zrozumienia obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych w zakresie swojej specjalności.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka 

 • jednostki badawczo-rozwojowe projektujące, budujące i stosujące urządzenia automatyki i sterowania we wszystkich gałęziach nowoczesnego przemysłu, nie tylko lotniczego
 • linie lotnicze
 • firmy sektora kosmicznego
 • krajowe oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa sektora lotniczego i kosmicznego
 • bazy techniczne linii lotniczych
 • bazy przedsiębiorstw przemysłu transportowego

 

MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Otrzymuje podstawową wiedzę i umiejętności w obszarze kształcenia ogólnego i technicznego z zakresu budowy maszyn oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne i dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie analizy, projektowania i wytwarzania układów mechanicznych, przepływowych i cieplnych. Uzyskuje wiedzę pozwalającą wykorzystywać nowoczesne metody i systemy informatyczne wspomagające pracę inżyniera. Posiada umiejętność krytycznej oceny wyników obliczeń i symulacji komputerowych, potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych oraz potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn 

 • krajowe i zagraniczne biura projektowe przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn i rozmaitych urządzeń mechanicznych
 • firmy realizujące inwestycje w sektorze energetycznym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym
 • uczelnie techniczne i instytucje naukowe prowadzące badania dotyczące szeroko pojętej inżynierii mechanicznej
 • placówki i działy badawczo-rozwojowe

 

ROBOTYKA I AUTOMATYKA

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w obszarze kształcenia ogólnego oraz technicznego. Potrafi projektować i konstruować roboty z użyciem nowoczesnych narzędzi inżynierskich oraz dokonywać analizy i syntezy układów sterowania. W pracy zawodowej korzysta z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (usługowej, medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki. 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji, badania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz układów i systemów automatyki i sterowania. Jest przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki. Posiada wiedzę ogólną i techniczną na poziomie umożliwiającym pracę w jednostkach badawczo-rozwojowych i na stanowiskach kierowniczych w różnych branżach przemysłu.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Robotyka i Automatyka 

 • firmy projektujące i wykorzystujące urządzenia automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, w tym medycznych
 • centra rozwojowe i konsultingowe w zakresie projektowania i analiz układów mechanicznych oraz mechatronicznych
 • firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji inspirowanych biologicznie w różnych dziedzinach, w tym w medycynie i w ochronie pracy
 • centra naukowo-badawcze w zakresie dynamiki układów mechanicznych oraz związane z automatyką i robotyką, medycyną oraz analizami bezpieczeństwa i ochrony pracy
 • firmy przemysłu mechanicznego, elektronicznego, chemicznego i branżach pokrewnych