Rekrutacja na studia II-go stopnia

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2022/2023

application/msword Wykaz kierunków i specjalności (60,00 kB, 28/01/2022 18:55)
application/pdf Certyfikat znajomości języka angielskiego (209,41 kB, 20/11/2018 08:09)

    

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

  • studia w języku polskim: tel. 22/ 234-60-39,  e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl,
  • studia w języku angielskim: tel. 22/ 234-50-91 lub 22/ 234-14-60, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

---------

Uwaga! W roku akad. 2022/2023 ustala się opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, które są wymagane do uzupełnienia efektów uczenia się niezbędnych do ukończenia studiów drugiego stopnia (załącznik nr 3 do decyzji nr 113/2022 Rektora PW z dnia 28 kwietnia 2022r)

application/pdf decyzja nr 113_2022 Rektora PW (234,53 kB, 9/05/2022 08:10)

---------

ZAPISY:

  • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
  • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 2 sierpnia 2022r. do 29 sierpnia 2022r.

  

   

ABSOLWENCI INNYCH UCZELNI:

Dla powyższych kandydatów dopuszcza się wstępne, przed wniesieniem opłaty, konsultacje co do szansy przyjęcia. Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać na odpowiedni adres mailowy (studia stacjonarne agnieszka.matejek@pw.edu.pl; studia niestacjonarne  izabella.szulc@pw.edu.pl), informację o kierunku i specjalności, na który chce się ubiegać o przyjęcie, skan suplementu lub karty przebiegu studiów oraz skan klauzuli informacyjnej

application/pdf klauzula informacyjna (73,38 kB, 22/07/2020 11:19)

  

Dokumenty do konsultacji można przesyłać w dniach od 14.07.2022r. do 31.07.2022r.

  

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie do 2.09.2022r.:

      lub jeżeli na dzień przesyłania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo donieść:

zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą, a także zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu:

Kandydaci na studia stacjonarne w języku angielskim, którzy nie mają angielskojęzycznego dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, muszą udokumentować znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2.

  

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI:

Dla powyższych kandydatów dopuszcza się wstępne, przed wniesieniem opłaty, konsultacje co do szansy przyjęcia. Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać na odpowiedni adres mailowy (studia stacjonarne agnieszka.matejek@pw.edu.pl; studia niestacjonarne  izabella.szulc@pw.edu.pl), informację o kierunku i specjalności, na który chce się ubiegać o przyjęcie, skan suplementu lub karty przebiegu studiów oraz skan klauzuli informacyjnej

application/pdf klauzula informacyjna (73,38 kB, 22/07/2020 11:19)

  

Dokumenty do konsultacji można przesyłać w dniach od 14.07.2022r. do 31.07.2022r.

  

Dokumenty, które należy przesłać e-mailem lub złożyć w Dziekanacie do 2.09.2022r.:

      lub jeżeli na dzień przesyłania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo donieść:

zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia z Wydziału dyplomującego lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Wydział dyplomujący.

Kandydaci na studia stacjonarne w języku angielskim, którzy nie mają angielskojęzycznego dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, muszą udokumentować znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2.

   

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL

Dokumenty, które należy przesłać e-mailem lub złożyć w Dziekanacie do 2.09.2022r.:

studia stacjonarne: agnieszka.matejek@pw.edu.pl

studia niestacjonarne: izabella.szulc@pw.edu.pl

Absolwenci Wydziału MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2013r. - donoszą dokumenty t.j absolwenci innych uczelni.

     

W wyjątkowych wypadkach może zostać przeprowadzony EGZAMIN KWALIFIKACYJNY lub ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatem
 

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

-------------------------------

Studenci, którzy po rekrutacji (w semestrze zimowym) wyjeżdżają w ramach programów UE (np. Erasmus+, Athens, itp...) powinni po przyjęciu na studia II-go stopnia, jeżeli nie będzie ich na miejscu, upoważnić inną osobę do załatwienia formalności w dziekanacie na początku semestru, poprzez złożenie poniższego pełnomocnictwa (osobiście)

application/pdf pełnomocnictwo PW (213,01 kB, 9/05/2022 10:58)

-------------------------------

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

-------------------------------

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia

-------------------------------

W przypadku rezygnacji ze studiów należy wypełnić poniższe podanie i złożyć w Dziekanacie.

application/pdf rezygnacja z podjęcia studiów (64,65 kB, 8/11/2016 12:44)

-------------------------------

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie.
  3. Poddać się procedurze kwalifikacyjnej.
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
  5. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  6. Zaakceptować ślubowanie akademickie.

-------------------------------

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat