Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

WSZJK Wydziału MEIL stanowi integralną cześć Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej i stanowi zbiór postępowań w zakresie działań na rzecz jakości kształcenia. WSZJK obejmuje cały proces kształcenia prowadzony na Wydziale i odnosi się do wszystkich aspektów, mających wpływ na jego przebieg i wysoką jakość, a także na sprawne zarządzanie Wydziałem. Zakres przedmiotowy systemu obejmuje następujące obszary działalności Wydziału:

  1. kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych,
  2. system wsparcia osób studiujących na Wydziale MEiL,
  3. działalność naukowa w aspekcie jej powiązania z kształceniem,
  4. współpraca z otoczeniem,
  5. zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie jakości kształcenia,
  6. zarzadzanie procesami kształcenia w aspekcie zapewniania jego jakości,
  7. infrastruktura materialna i informatyczna.

WSZJK obejmuje swym zakresem: nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników bibliotek Wydziału, pracowników administracji obsługującej proces kształcenia, osoby studiujące na Wydziale.