Opiekunowie

Opiekunowie i promotorzy doktoratów na Wydziale MEiL

 

Promotor Tematyka Opis Finansowanie
Dr hab. inż. Henryk Anglart Energetyka jądrowa Modelowanie procesów w rdzeniu reaktora, analizy Monte-Carlo Granty NCBiR, Projekty międzynarodowe
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu ( SNCR) w spalinach Opracowanie modeli procesów cieplno- przepływowych w z uwzględnieniem wariantowej implementacji technologii SNCR. Dobór optymalnych parametrów procesowych technologii. Projekt Badawczy NCBR, w ramach POIG 1.3.1
Modelowanie procesów cieplno przepływowych w maszynach, urządzeniach oraz instalacjach energetycznych Opracowanie oraz analiza modeli matematycznych instalacji, analiza nowych technologii energetycznych, także z uwzględnieniem aplikacji w zakresie technologii ochrony środowiska Możliwość ubiegania się o granty i stypendia, możliwość pozyskania finansowania prac badawczych w ramach współpracy z przemysłem
Dr hab. Dorota Chwieduk Energetyka budynku Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjne energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków Projekt POIG 2011– 2014
Energetyka słoneczna cieplna Wykorzystanie konwersji fototermicznej w rozwiązaniach aktywnych i pasywnych obudowy budynku – technologie energetyki słonecznej cieplnej zintegrowane z budynkiem COST Action TU1205: 2013– 2016 (BISTS)- możliwość wyjazdu na Międzynarodowe Warsztaty, Szkoły Letnie, kilku misięczne staże naukowo-badawcze
Magazynowanie ciepła  w gruncie i  wykorzystanie materiałów PCM Badania długoterminowego magazynowania akumulacji ciepła w gruncie. Badania wykorzystania materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego Możliwość ubiegania się o granty i prace eksperckie zespołowe
Inteligentne miasta – Smart Cities Zagadnienia efektywności energetycznej w miastach, energooszczędne budynki interaktywne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Program SMART CITIES JP KE. Możliwość ubiegania się o granty krajowe, projekty Horizon 2020 i prace eksperckie zespołowe
Dr hab. inż. Piotr Czarnocki Uszkodzenia eksploatacyjne laminatów-delaminacje Badanie przy pomocy metod numerycznych i doświadczalnych uszkodzeń laminatu węglowo-epoksydowego powodowanych uderzeniami niskoenergetycznymi , mogącymi wystąpić w trakcie eksploatacji płatowca oraz ich skutków w odniesieniu do wytrzymałości resztkowej. POIG
Wady fabrykacyjne laminatów- delamnacje i niedoklejenia Modelowanie numeryczne rozwoju wad produkcyjnych typu niedoklejenia wraz z weryfikacją doświadczalną wyników modelowania numerycznego w aspekcie dopuszczenia wyrobu do eksploatacji POIG
Deformacje laminatów w procesie wytwarzania Opracowanie procedury poprawy dokładności odwzorowania geometrii elementów płatowca wykonanych z laminatów epoksydowo-węglowych, utwardzanych w podwyższonych temperaturach poprzez sterowaniem interakcja foremnika i wyrobu. PBS
Połączenia metal laminat epoksydowo-węglowy Modelowanie bezadhezyjnych połączeń elementów metalowych z laminatem epoksydowo-węglowycm w celu zrozumienia mechanizmu przenoszenia obciążenia oraz mechanizmów uczestniczących w procesie niszczenia PBS
Prof.dr hab. inż.  Janusz Frączek Modelowanie układów wieloczłonowych z zastosowaniem obliczeń sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych Opracowanie nowych modeli układów złożonych z wielu członów do badań dynamiki pojazdów, robotów, układów biomechanicznych i innych z zastosowaniem algorytmów sekwencyjnych i równoległych; badania układów odkształcalnych o różnych zastosowaniach; modele z uwzględnieniem tarcia i kontaktu, obliczenia z zastosowaniem wysokowydajnych kart, weryfikacja eksperymentalna. Grant NCN
Dr hab. inż. Cezary Galiński Projektowanie samolotów Nietypowe układy samolotów, optymalizacja samolotów, samoloty bezzałogowe Możliwość ubiegania się o granty i stypendia
Prof.dr hab. inż. Zdobyslaw Goraj Projektowanie i optymalizacja bezzałogowych celów latających Opracowanie układu aerodynamicznego i struktury nośnej, optymalnego dla zadanej misji Grant NCBiR pt.: „Odrzutowe cele powietrzne z programowaną trasą lotu”
Projektowanie i optymalizacja samolotów bezzałogowych operujących w trudnych warunkach atmosferycznych Optymalizacja obciążenia powierzchni i mocy. Minimalizacja masy i prędkości przeciągnięcia Grant Norweski pt: „A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems”
Numeryczne i doświadczalne badanie stateczności samolotów General Aviation z napędem turbośmigłowym Minimalizacja sprzężeń dynamicznych samolotów lekkich na zwiększonych kątach natarcia VII Program Ramowy UE, projekt ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft)
Weryfikacja bez-inwazyjnych metod doświadczalnych do analizy stanu struktury lotniczej Opracowanie testów typu „banchmark” do weryfikacji bezkontaktowych metod ultrasonicznych i termograficznych. Opracowanie metod scaningu i automatycznej rejestracji uszkodzeń VII Program Ramowy UE, projekt AfloNext (Maturation of an integrated set of active flow, load and noise control technologies for the next generation of active wing, including in-flight demonstration)
Dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska Modelowanie, analiza dynamiczna, symulacja i sterowanie ruchem układów mechanicznych i elektromechanicznych o strukturze złożonej z elementów sztywnych i odkształcalnych Zakres proponowanych prac badawczych obejmuje opracowanie nowych modeli sterowania na poziomie kinematyki i dynamiki, nowych algorytmów i strategii sterowania dla modeli różnych obiektów, np. pojazdów kołowych naziemnych, pojazdów podwodnych, autonomicznych obiektów latających, manipulatorów naziemnych i kosmicznych, modeli biomechanicznych i biomimetycznych granty NCN
Dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych dotyczących budynków oraz systemów wewnętrznych Dokonanie  wyboru rozwiązań na podstawie przyjętych kryteriów (energetycznych, ekonomicznych, itp.) zależnie od warunków lokalnych, wybranej technologii oraz przyjętego sposobu eksploatacji.  
Modelowanie i symulacja procesów energetycznych zachodzących w budynkach Analiza wybranych procesów niestacjonarnych zachodzących w budynkach pod kątem efektywności energetycznej lub komfortu wewnętrznego.  
Weryfikacja rozwiązań technicznych budynków i systemów wewnętrznych w warunkach dynamicznych Sprawdzanie „typowych” rozwiązań w innych warunkach niż przyjęte w założeniach projektowych.  
Multicriteria optimisation of the buildings and internal systems Evaluation technical systems in buildings on the selected criteria (economic, energetic, the life cycle analysis, etc.), depending on the chosen technology and operation.  
Modelling and simulation of the energetic processes in buildings Analysis of the dynamic processes in building in terms of energy efficiency or thermal comfort.  
Verification of the technical solutions in buildings in dynamic conditions Verification of the "typical" solutions in different conditions than assumed in the design.  
Dr hab. inż. Grzegorz Krzesiński Analiza numeryczna wytrzymałości struktur kompozytowych Badania złożonych struktur ceramiczno-metalowych  - projektowanie i homogenizacja Możliwa współpraca w ramach grantu NCBiR
Metody badań naprężeń własnych Rozwój metody penetratora za pomocą symulacji numerycznych i pomiarów eksperymentalnych Możliwość ubiegania się o granty badawcze
Kształtowanie wytrzymałościowe implantów dokostnych Analiza przypadków klinicznych złamań w zależności od zastosowanych technik stabilizacji (urządzenia i procedury) Finansowanie w ramach współpracy z WUM, możliwość ubiegania się o granty
prof dr hab. inż. Janusz Lewandowski Energetyka konwencjonalna i odnawialna Modelowanie i identyfikacja procesów, sterowanie i optymalizacja układami energetycznymi Granty NCBiR, NCN. Współpraca z przemysłem
dr hab. inż. Ryszard Maroński Optymalizacja strategii rozgrywania konkurencji sportowych Zastosowanie metod sterowania optymalnego w biomechanice, w tym sportu  
Minimalizacja zużycia paliwa (kosztu) Zastosowanie metod sterowania optymalnego w lotnictwie i transporcie kołowym  
Siłownie wiatrowe Osiągi, aerodynamika, aeroelastyczność, sterowanie turbin wiatrowych  
dr hab. inż. Marek Matyjewski Modelowanie w biomechanice Opracowanie nowych modeli kręgosłupa.  Badanie i modelowanie numeryczne zderzeń. Bezpieczeństwo bierne pojazdów.  
Analiza ryzyka i niezawodności Modelowanie niezawodności człowieka. Modelowanie niezawodności obiektów technicznych. Metody analizy ryzyka.  
Dr hab. inż. Jarosław Milewski Ogniwa paliwowe Badania teoretyczne i doświadczalne nad ogniwami paliwowymi, głównie węglanowymi i ceramicznymi. Szeroki wachlarz możliwości, produkcja wodoru - elektrolizer alkaliczny, parowy rozkład metanu; zagadnienia cieplno-przepływowe, materiałowe. Optymalizacja konstrukcji - grubości poszczególnych warstw, itp. Możliwość ubiegania się o granty i stypendia
Sezonowe magazynowanie energii słonecznej Symulacje dynamiki pracy sezonowych zasobników ciepła gromadzących energię słoneczną. Współpraca z odbiorcą ew. siecią ciepłowniczą. Analizy techniczno-ekonomiczne takich rozwiązań w warunkach krajowych
Szczytowe magazynowanie energii elektrycznej Technologie CAES (Compressed Air Energy System) oraz SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell). W pierwszym przypadku energia jest akumulowana w postaci sprężonego powietrza, w drugim w postaci wodoru.
Prof.dr hab. Janusz Narkiewicz Mechanika, modelowanie i symulacja obiektów ruchomych, wiropłaty, systemy pokładowe, układy nawigacji i sterowania Modelowanie ruchu statków powietrznych, statków morskich, pojazdów lądowych, pojazdów nadwodnych, Układy nawigacji i sterowania obiektów ruchomych.Aeromechanika wiropłatów Projekty badawcze 7 PR. Granty NCN i NCBiR, umowy z przemysłem
Dr hab. inż. Janusz Piechna Przepływy nieustalone w maszynach przepływowych Opracowanie nowych maszyn przepływowych wykorzystujących efekty przepływu nieustalonego Prace własne
Obliczenia numeryczne opływu pojazdów lądowych Numeryczne badanie wpływu dodatkowych elementów aerodynamicznych stałych i ruchomych na własności aerodynamiczne nadwozi pojazdów lądowych
Obliczenia sprzężeń mechaniczno-przepływowych Modelowanie dynamiki poduszek powietrznych i odkształcalnych elementów biologicznych.
Modelowanie przepływów ze spalaniem Modelowanie spalania w komorach pulsacyjnych i silnikach przepływowych bezsprężarkowych.
Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz Badania i opracowanie modelowego spektrum obciążeń samolotów bezzałogowych Dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania samolotów bezzałogowych konieczne są badania spektrów obciążeń eksploatacyjnych, które z uwagi na specyficzne cechy systemów bezzałogowych  są inne niż w tradycyjnych statkach powietrznych i dotychczas nie zostały w pełni zbadane. Granty NCBR
Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytowych struktur lotniczych pod wpływem obciążeń zmiennych – ekwiwalentne spektrum obciążeń Kosztowność i długotrwałość badań zmęczeniowych stwarza potrzebę ekonomizacji sposobów prowadzenia badań zmęczeniowych (stosowania uproszczonych spektrów obciążeń dających ekwiwalentny wynik do pełnego spektrum obciążeń). Ekonomizacja ta powinna być oparta na badaniach naukowych, których potrzeba wciąż jest bardzo aktualna.
Rozwój metod szybkiego określania właściwości cyklicznych struktur kompozytowych Pracochłonność określania właściwości zmęczeniowych kompozytów stwarza potrzebę ekonomizacji metod badawczych (badania trwałości zmęczeniowej dla wybranych parametrów cykli obciążeń, po to aby na tej podstawie estymować właściwości zmęczeniowe dla szerszego zakresu spektrum obciążeń). Ekonomizacja ta powinna być oparta na badaniach naukowych, których potrzeba wciąż jest bardzo aktualna.
Kompozytowe struktury energochłonne  - nowe standardy w projektowaniu kabin samolotów i szybowców Skutki wypadków szybowców lub samolotów kompozytowych są bardzo często tragiczne z uwagi na małą energochłonność struktur konstrukcyjnych. Sytuację tę można by poprawić wprowadzając różne metody dysypacji energii uderzenia. Wymaga to badań, a przykładem sukcesu są kompozytowe kokpity samochodów formuły 1.
Kompozytowe konstrukcje typu „smart structures”. Rozwój technologiczny w dziedzinie lotniczych struktur wymaga sprostania takim wyzwaniom, jak np. zmienność kształtu profilu skrzydła, „unerwienie” konstrukcji, tak aby na bieżąco prowadzić jej defektoskopię, itd.. Jest to temat dla doktorantów o usposobieniu wynalazcy.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Opracowanie metodyki i narzędzi analizy poprawy efektywności energetycznej układów napędowych z silnikami indukcyjnymi w przemyśle w Polsce. Celem pracy jest opracowanie metodyki i narzędzi analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej układów napędowych z silnikami indukcyjnymi w przemyśle w Polsce. W przemyśle w Polsce istnieje znaczny potencjał oszczędności energii, który może być wykorzystany przy zastosowaniu kompleksowej metody oceny zużycia energii przez układy napędowe z silnikami indukcyjnymi w całym cyklu życia. Możliwość ubiegania się o granty i stypendia.
Zrównoważony model produkcji energii z OZE na przykładzie biomasy. Celem pracy jest opracowani propozycji systemu wsparcia OZE opartego na wielokryterialnej ocenie zrównoważenia danej technologii OZE i zróżnicowania poziomu wsparcia dla różnych technologii na poziomie regionalnym.
dr hab. inż. Konrad Świrski Energetyka jądrowa Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych Granty NCBiR . Współpraca z przemysłem
Energetyka konwencjonalna i odnawialna Systemy informatyczne dla energetyki, optymalizacja pracy układów, modelowanie empiryczne Granty NCBiR. Współpraca z przemysłem. Projekty międzynarodowe
Prof.dr hab. Andrzej Teodorczyk Modelowanie procesów spalania w silnikach tłokowych Opracowanie nowych modeli spalania do komputerowych kodów CFD do symulacji procesów roboczych w silnikach tłokowych Grant NCBiR
Modelowanie i badania detonacji gazowych Opracowanie nowych metod tłumienia detonacji gazowych; badania doświadczalne; modelowanie CFD Grant NCBiR
dr hab. inż. Marek Wojtyra Metody obliczeniowe kinematyki i dynamiki robotów oraz innych układów wieloczłonowych Badania dotyczące metod modelowania (a) sztywnych lub odkształcalnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi,
(b) zamkniętych łańcuchów kinematycznych z tarciem suchym w przegubach, (c) kinematyki i dynamiki manipulatorów redundantnych, (d) układów z nadmiarową liczbą napędów oraz układów niedosterowanych.
Grant NCN
Prof.dr hab. Teresa Zielińska Metody syntezy ruchu robotów humanoidalnych Profesjonalny system rejestracji ruchu człowieka, robot dwunożny, specjalizowane pakiety oprogramowania Grant MNiSW
Badania w zakresie robotów  inspekcyjno- interwencyjnych Roboty mobilne, zestawy czujników,  specjalizowane systemy  do projektowania i analizy właściwości  złożonych układów mechanicznych Projekt Innowacyjna Gospodarka - PROTEUS – Fundusze strukturalne